Kaj prinaša nov odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah za podjetnike

 

Vlada RS je 29. marca sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasne prebivališča, razen če odlok ne določa drugače. Odlok  je stopil v veljavo 30. marca ob 0:00.

 

Kaj to pomeni za vse tiste podjetnike, ki še vedno opravljajo svoje dejavnosti in za njihove zaposlene? Ali jim bo omogočen  prihod na delo, čeprav prihajajo iz različnih občin ali opravljanje dejavnosti v drugi občini?

 

Seveda. Odlok omogoča izjeme, v katerih se je posameznikom DOVOLJENO gibati, dostopati in zadrževati na javnem kraju, pod pogojem, da OHRANJAJO VARNO RAZDALJO, med katerimi sta tudi:

 

 • Prihod in odhod na delo ter izvajanje nalog in
 • Opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti

 

Odlok dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju v okviru v okviru izjem in izpolnjevanja navedenih pogojev tudi skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

 

Na tem mestu opozarjamo, da lahko župani za območja posameznih lokalnih skupnosti s sklepom določijo način, pogoje dostopa ali prepoved dostop na določene javne kraje in površine v občini. Odloki županov morajo biti javno objavljeni.

 

Zato podjetniki in zaposleni POZOR, preden se odpravite na pot, preverite, ali obstajajo za posamezno občino posebni pogoji ali režim dostopa.

 

Hkrati pa vas opozarjamo, da morate poleg ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezno nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta ter zaščitne rokavice.

 

Poleg zgoraj navedenih izjem, pa se lahko posamezniki gibajo, dostopajo in zadržujejo na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb  tudi v naslednjih primerih:

 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege  družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

 

Posamezniki se lahko gibajo, dostopajo in se zadržujejo  ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, tudi za naslednje potrebe:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

 

vendar  le pod pogojem, da storitve NISO zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar LE do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

V vseh primerih pa ne pozabite na ohranjanje varne razdalje, ustrezno zaščitno opremo in preverite morebitne režime gibanja v posameznih občinah.

 

V nasprotnem primeru vas lahko doletijo globe za samostojne podjetnike do 50.000 evrov, za podjetja do 100.000 evrov ter za odgovorne osebe in  posameznike do  4.000 evrov!

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za samozaposlene v času izrednih razmer zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Ali ste samozaposleni upravičeni do denarnega nadomestila za samozaposlene?

 

Z uveljavitvijo ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19 so bili mnogi samostojni podjetniki prisiljeni prenehati opravljati svojo dejavnost skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Kljub temu, da je Vlada RS sprejela že kar nekaj ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, pa za mnoge samostojne podjetnike ustavitev vsakršnega vira prihodkov pomeni konec opravljanja dejavnosti in zaprtje opravljanja samostojne dejavnosti.

 

Samostojni podjetniki se sedaj sprašujejo ali bodo upravičeni do denarnega nadomestila v primeru zaprtja samostojnega podjetnika.

Zakon o urejanju trga dela  določa, da samostojni podjetniki ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, razen odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.

 

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato bodo samostojni podjetniki lahko uveljavili pravico do denarnega nadomestila.

 

Pri tem pa opozarjamo, da se lahko denarno nadomestilo lahko prizna  tistim podjetnikom, ki so prenehali opravljati dejavnost zaradi pandemije nalezljive bolezni COVID-19, pod pogojem, da imajo vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane obvezne prispevke za socialno varnost.

 

Podatke o plačanih prispevkih pridobiva ZZZS neposredno od pristojnega finančnega urada, kar podaljšuje postopek izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

 

Več o postopku in rokih vložitve vloge za pridobitev pravice do denarnega nadomestila si lahko preberete na spletni strani ZZZS.

 

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kaj prinaša nov interventni zakon na področju plač in prispevkov samozaposlenim

 

Samozaposleni plačajte svoje davčne in nedavčne denarne obveznosti  najkasneje do 06.04.2020, če želite uveljavljati odlog prispevkov.

 

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki vsebuje ukrep odloga plačila prispevkov za samozaposlene. Interventni zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.
Do odloga so upravičeni samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona (to je 29. marca 2020)  opravljajo katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje in nimajo nobenih drugih zaposlenih.

 

S tem zakonom bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

 

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Upravičenci bodo lahko odložene prispevke plačali v enkratnem znesku ali obročno. Za plačilo odloženih prispevkov do 31.03.2022 zamudne obresti ne bodo tekle.

 

Kdo ne bo upravičen do odloga prispevkov?  Državni zbor je s tem interventnim zakonom  iz zgoraj navedenega odloga plačila prispevkov izključil vse samozaposlene, ki ne bodo izpolnjevali posebnih pogojev za odlog plačila prispevkov.

 

Do odloga prispevkov tako ne bodo upravičeni:

 • upravičenci, ki na dan uveljavitve tega interventnega zakona niso vpisani v poslovni register ali drug register oziroma evidenco, ki se zahteva za določeno dejavnost,
 • upravičenci, ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28.02.2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti niso poravnali do 06.04.2020,
 • upravičenci, ki so do dneva uveljavitve tega interventnega zakona začeli s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

Vsem samozaposlenim, ki nameravajo vložiti vloge za odlog prispevkov predlagamo, da poravnajo vse svoje davčne in denarne nedavčne obveznosti, ki na dan 28.02.2020 znašajo 50 eurov in več, da jih poravnajo najkasneje do 06.04.2020, saj v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do odloga plačila prispevkov.

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Sodobni pristopi tako v podjetništvu kot na vseh drugih življenjskih področjih postavljajo v ospredje nove vrste inteligenc; kot sta denimo čustvena ali socialna. Vse več podjetnikov spoznava, da lahko s pomočjo tovrstnih navidezno »neoprijemljivih« znanj napredujejo v vseh pogledih.

 

Eden takih pristopov je denimo SDI (Strength Deployment Inventory), pri kateri ugotavljamo, katere vrednote so tiste, ki nas resnično vodijo. Te so primarne oziroma zamaskirane, a so naše prvobitne; kasneje smo jih prekrili z družbeno odgovornim ravnanjem. A v trenutkih, ko smo v popolnem stresu ali pa neverjetno evforični, pride na dan naš »pravi jaz«. Razvijalci SDI orodje opisujejo kot najboljše orodje za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah.

 

Zelo na kratko bi lahko rekli, da se ljudje delimo na rdeče, modre, zelene in hub.

 

Za prve je značilno, da bodo vse posvetili dosegi cilja. Po znamenitem ameriškem mislecu J. Pettersonu naj bi bili ti najboljši menedžerji, saj je za podjetje ključno, da doseže cilje, šele nato pride na vrsto vprašanje, kako.

 

Zeleni ljudje so misleci – analitiki, ki jih vodi pravičnost.

 

Modri pa so tisti, ki bodo vselej v ospredje postavljali odnose.

 

Hub; središčiniki pa so ljudje, ki imajo od vsakega nekaj in so običajno v središču pozornosti oziroma vezni člen med vsemi.

 

Potemtakem je dobro vedeti, kakšen barve so vaši sodelavci ali poslovni partnerji. Predpostavljati smemo, da bodo zeleni idealni za natančno pisarniško delo, za spopad z birokracijo, poročili in analitiko. Modri ljudje bodo znali najbolj obzirno odpuščati, rdeči pa popeljati podjetje v nove čase. Če boste prirejali novoletni sprejem ali odprtje podružnice, pa lahko vselej računate na »huba«.

 

Da pa boste lahko vedeli, kakšen barve ste vi ali drugi člani vašega tima, morate najprej opraviti test, katerega uporabo vodijo certificirani trenerji SDI.

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Lojze Lah in Stane Štebe sta »motorja« Konjeniškega kluba Komenda, ki je zapolnil vrzel po propadu nekoč znamenitega sejma v Kranju. Na noge so postavili sejem v Komendi, ki postaja prepoznaven tudi zunaj slovenskih meja, vsako leto pa je bolj obiskan.

 

KK Komenda je družba entuziastov, neprofesionalcev v sejemski dejavnosti, ki pa dokazuje, kaj vse je mogoče doseči, če ljudje razmišljajo podjetno:

 

Spomladi in jeseni se že več desetletij zapored v Komendo zgrne več sto razstavljavcev (kakšno leto jih morajo odkloniti več kot petdeset), o dokončni impozantni številki obiskovalce pa lahko zgolj ugibajo: V Komendi je zaračunavajo niti vstopnine niti parkirnine, za obiskovalce pa je na voljo brezplačni sejemski bus.

 

Sejem, ki združuje ponudbo in povpraševanje na področju kmetijstva, gradnje, pa tudi široke potrošnje, si vsako leto ogledajo tudi pristojni ministri oziroma predsednik vlade.

 

Letos so se odločili za potezo, ki je med razstavljavci sprva naletela na neodobravanje, a se je izkazala za pravo: Vse ponudnike domače hrane so združili na enem mestu, v tako imenovani »vasi«, kjer se je trlo obiskovalcev.

 

Sejem pa med drugim omogoča vrsto delovnih mest, ki jih sicer ne bi bilo, prav tako pa ravno zaradi Konjeniškega kluba Komenda sicer majhna občina dobi relativno veliko družbeno odgovornega vlaganja v okolje v obliki plačila za določene infrastrukturne projekte.

 

Komendski sejem je od začetka delovanja povečal razstavne površine že za 50-krat, v prihodnje pa se želijo še bolj specializirati.

 

 

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Domžale so prva slovenska občina, ki je aktivno pristopila k spodbujanju upokojencev, da znova poženejo po žilah podjetniško kri. Občina je podprla prizadevanja Obrtne zbornice Domžale, ki je Prvi Festival podjetništva v celoti namenila generaciji v tretjem življenjskem obdobju in odziv upokojencev na ponujene aktivnosti je nad pričakovanji, so nam povedali na zbornici.

 

Nedavno so gostili dvajset izbranih slovenskih podjetniških mentorjev, s katerimi so iskali rešitve in modele, kako pomagati starejšim, da podjetniško zaživijo. Praviloma se zadnja leta vsa prizadevanja usmerjajo na mlade start-upe, modra in izkušena generacija pa je na tem področju prezrta. Mellanie Grudniik, vodja podjetniških projektov na zbornici, ter Karolina Kalan, direktorica Obrtne zbornice Domžale, sta mentorje spodbudili k razmisleku, kako pomagati k reaktivaciji ljudi v tretjem življenjskem obdobju.

 

V sklopu festivalskih dogodkov so na domžalski Obrtni zbornici, ki postaja pravo podjetniško stičišče, pripravili delavnico na temo Kako dodatno zaslužiti v penziji? Skoraj sedemdeset udeležencev je najprej prisluhnilo nasvetom, kako narediti »biznis« v tretjem življenjskem obdobju, v drugem delu pa še, kakšno pravno oziroma formalno obliko izbrati, da jih ne bi udarili po žepu morebitni davki ali celo zmanjšanje pokojnine. Praktični delavnici je sledilo še druženje, na katerem so upokojenci dobili besedo tudi na temo, s kakšnimi storitvami se jim lahko približa obrtna zbornica.

 

En dan je bil namenjen dogajanju v knjižnici, kjer je tudi podžupanja mag. Renata Kosec skupaj z udeleženci iskala rešitve, kako slišati glas starejših, slednjim pa so se pridružili zmagovalci letošnje sezona Štartaj Domžale in srkali nasvete in modrosti (nekdanjih) podjetnikov, ki so jih opozarjali na morebitne poslovne pasti.

 

 

Ker je podjetništvo doma v Domžalah, bodo prav tu uvedli nekaj novih nacionalnih projektov:

–          za šolajoče podjetniško bralno značko in dneve podjetništva

–          za aktivno generacijo Akademijo podjetnosti

–          za starejše pa medgeneracijske podjetniške projekte

 

 

 

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

V zadnjih tednih se je po Sloveniji kot požar razširila vest, da je FURS poslal visoke globe vsem tistim, ki nimajo urejenega vpisa v register dejanskih lastnikov. Najprej so bili na udaru zavodi.

 

Tistim, ki lastništva še niste vpisali, je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

 

Prvi sklop pozivov je podjetjem v eDavke FURS vročil konec maja 2019, naslednji so sledili do konca junija 2019. Podjetja, ki so dolžnost vpisa opravila v roku, kazen seveda ne bo doletela, sicer pa znaša globa od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija – takšna je uradna dikcija, kdo mora biti vpisan.

Da pa bi bilo zmede čim manj, smo zbrali še podatke o tem, kdo so tisti, ki se jim ni treba vpisati:

 

 • samostojni podjetniki (s.p.),
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe(če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Kako vpišem oz kdo običajno izvede administrativni vpis dejanskega lastnika?

 

 

Karolina Vrtačnik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – JP ASI 2019

 

Javno povabilo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je  na svoji spletni strani dne 26. 7. 2019  objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc – JP ASI 2019.

 

Namen javnega povabila: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

 

Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah vsaj 12 mesecev pred objavo JP ASI 2019 vseh velikosti in panog ter tudi samozaposleni, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let.

 

Ciljna skupina so zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje in morajo biti na dan objave JR ASI 2019, to je dne 26.07.2019, stari 45 let ali več.
Predmet sofinanciranja:

 

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero lahko podjetja glede na število zaposlenih zaprosijo za financiranje do 3.000,00 EUR

SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih tako na področju osebnega in kariernega razvoja (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). Podjetja lahko zaprosijo glede na velikost podjetja največ do skupne višine npr. za mikro podjetje (od 1 do 9 zaposlenih) do skupne višine 7.200,00 EUR.

 

Upravičen strošek usposabljanja na posameznega starejšega zaposlenega je 30 eur/uro/osebo oz. največ 60 ur oz. 1.800 EUR  stroškov ter najmanj 10 ur oz. 300,00 EUR stroškov.

 

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.
Rok za oddajo vlog: ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

 

 

Razpisna dokumentacija: je objavljena na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/.

 

Informacije v zvezi z namenom javnega povabila lahko dobijo zainteresirani ponudniki v razpisnem roku na spletnih straneh sklada (www.sklad-kadri.si) ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi Andražu Banfiju, po telefonu: 01/43 45 878 ali na e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Predstavitev razpisa: sklad je razpisal dve delavnici, kjer bodo predstavili javno povabilo. Obvezne so predhodne prijave na https://bit.ly/33e6BwD.

 

 

Izbirate lahko med dvema terminoma:

 • Delavnica v Ljubljani: torek, 13. avgust 2019, od 9.00 do 11.30; stavba Triglav (bivši Slovenijales, pritličje), Dunajska 22, Ljubljana

Parkiranje: možno v bližini stavbe – parkirišče Gospodarsko razstavišče in ob cesti na pločniku, parkiranje je plačljivo.

 

 • Delavnica v Celju: ponedeljek, 19. avgust 2019, od 9.00 do 11.30; RGZC – Regionalna gospodarska zbornica Celje (2. nadstropje), Ljubljanska cesta 14, Celje

Parkiranje: možno v bližini je parkirna hiša Glazija in makadamsko parkirišče ob Jurčičevi ulici, parkiranje je plačljivo.

 

 

Podjetniška svetovalka Mellanie Grudniik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEŠKA TRANSFORMACIJA

 

Spodbude SPIRIT Slovenija, javne agencije k razvoju trajnostne poslovne strateške transformacije slovenskih podjetij

 

 

Po svetu že dolgo ni več govora, ali se lotiti trajnostne poslovne transformacije, temveč le kako jo uresničiti. Da bodo podjetja lahko uvajala trajnost v svoje poslovne procese, pa morajo načrtovati takšne poslovne modele, ki bodo uravnotežili doseganje poslovnih rezultatov z doseganjem pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov.

Odločitev podjetja, da stopi na pot trajnostne transformacije poslovanja zahteva pogum in zavzetost, pripadnost k trajnostnem razvoju tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih. Vendar ta odločitev predstavlja edino pravo možnost, ki bo lahko gradila temelje trajne poslovne in osebne vrednosti uspeha.

Podjetja, ki so že stopila na pot trajnostne transformacije poslovanja, že dosegajo pomembno konkurenčno prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti.

 

O trajnostnem poslovanju govorimo takrat, ko le to zagotavlja tako okoljski, kot tudi družbeni in gospodarski razvoj planeta, ki naj bi tudi našim zanamcem omogočal kakovost življenja. Podjetje je trajnostno uspešno takrat,  ko finančna uspešnost podjetja odseva tako družbeno kot tudi okoljsko in ekonomsko uspešnost, ki so med seboj usklajene in podprte z dobro komunikacijo.

Podjetja  lahko prispevajo k trajnostnem razvoju planeta tako, da s pomočjo trajnostnih poslovnih strategij večajo poslovno uspešnost podjetja, ki na dolgi rok prinaša koristi družbi, okolju in ekonomiji.

 

Za trajnostno transformacijo je v podjetju ključno:

 • da vodstvo in vsi deležniki razumejo in so predani procesu in ciljem trajnostne transformacije,
 • da pridobijo ustrezno znanje s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov,
 • da si izgradijo povsem nove vrednote s pomočjo zastavljenih ciljev in strategij,
 • da v proces vključijo vse deležnike, tako zaposlene, kupce, dobavitelje, partnerje in ostale deležnike,
 • da so vsi deležniki predani in dosledni k trajnostni naravnanosti,
 • da so vsi deležniki dobro informirani in med seboj uspešno komunicirajo.

 

 

Eden ključnih akterjev na področju uvajanja trajnostnih vidikov poslovanja v slovenska podjetja je SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki v obdobju 2018 – 2022 izvaja podporni nacionalni program, namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih in srednjih podjetij, skozi razvoj novih poslovnih strategij in poslovnih modelov za lažje vključevanje v GVV (globalne verige vrednosti).

 

Program se je začel z objavo javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele,  ter tako s trajnostno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu,  ter izboljšati   vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno strateško transformacijo poslovanja.

V javni razpis bo vključenih vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki se bodo pod strokovnim vodstvom podali v proces trajnostne strateške transformacije, v katerem bodo pripravili trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele.

Trajnostna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov (Akademija TPSMP) v podjetjih 2019 – 2022, nato z izvajanjem pilotnih izvedbenih projektov.

 

Višina sofinanciranja

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo vlog

Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

 1. rok: 19.07.2019
 2. rok: 29.11.2019
 3. rok: 30.04.2020
 4. rok: 30.09.2020
 5. rok: 23.04.2021

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: tst@spiritslovenia.si.

 

Podjetniška svetovalka Mellanie Grudniik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

»To je bila izjemna izkušnja, dobili smo polno novih podjetniških znanj in izkušenj«

 

V Ljubljani si je 8. maja svojo vstopnico za na vlak za Sofijo, Startup train, izmed 100 kandidati priborilo le 50 mladih, domžalska ekipa s svojo idejo HomeHelp pa je zmagala.

»To, da si je prvi pač upal poskusiti in tvegati ne glede na okoliščine«, je povzel bistvo podjetniškega duha Matija Goljar, ki je predaval na podjetniškem usposabljanju Štartaj Domžale. To se je odvijalo aprila letos na Obrtni zbornici Domžale na Viru v okviru projekta SPOT – SPOT svetovanje Osrednjeslovenska regija. Priznani podjetniški motivator je navdušene poslušalce že na prvem srečanju v pičlih dveh urah prepričal, da je v podjetništvu vredno »poskusiti samo še enkrat«.

Zato je že na prvem srečanju večina prisotnih potrdila, da se bodo udeleževali tudi naslednjih srečanj. Pet najbolj zavzetih udeležencev se je potegovalo za vozovnico za nepozabno podjetniško pustolovščino – lahko so se podali na Startuptrain od Ljubljane do Sofie in se tam potegovali za investicijo, vredno milijon evrov.

V Ljubljani si je 8. maja svojo vstopnico za na vlak za Sofijo, Startup train, izmed 100 kandidati priborilo le 50 mladih, s svojimi odličnimi idejami. Izbor je potekal tako, da je vsaka izmed petdeset ekip predstavila svojo idejo, komisija pa jih je izbrala petnajst, ki se dejansko lahko potegujejo za zagonski kapital v vrednosti kar 1.000.000 € pred partnerji investicijskega sklada Launchub. In uspelo je tudi izbrancem usposabljanja Štartaj Domžale! Vse ekipe so še isti dan odpotovale na štiridnevno pot do Bolgarije.

V prvi ekipi sta z idejo, ki kaže največ potenciala, prepričala Iza Vrtačnik in Filip Uranc s svojo idejo Homehelp, drugi zmagovalec pa je Nejc Vrbovšek, ki je prepričal s svojo poslovno idejo Oriscraper.

»Na vlaku je bilo zelo naporno in priprave na predstavitev podjetniške ideje so potekale praktično ves čas« so nam povedali udeleženci. Kljub temu pa vsi zatrjujejo, da je bila to izjemna izkušnja, kjer so poleg novih podjetniških znanj in izkušenj sklenili tudi odlična prijateljstva.

 

Dodatne informacije so na voljo na info@domzale-ooz.si.

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija