Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 10.7.2020 v UL RS 979/2020 objavil  začasno zaprtje Vavčerja za prenos lastništva, ki je  bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019.

  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni poziv  COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad

 

 

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 3.7.2020 v UL RS 93/2020 objavil  Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme:

 

 

Namen, cilj in predmet javnega poziva


Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine  k nakupu zaščitne opreme.

 

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

 

Ciljne skupine

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

 

Višina sredstev

 

Višina sredstev za leto 2020 znaša 10.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in sicer:

 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – EU – COVID – 19 v višini 3.360.750,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V- SLO – COVID – 19 v višini 1.120.250,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – EU – COVID -19 v višini 3.863.300,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z- SLO – COVID – 19 v višini 1.655.700,00 EUR.

 

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projekta je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

 

Splošni pogoji za kandidiranje so:

 

 1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva
 2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.
 3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge)
 4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge);
 5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oz. ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
 6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
 8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
 9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
 • ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
 • primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
 • predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
 • kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
 • kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 1. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
 2. Prijavitelj istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni uveljavljal oz. ni prejel sofinanciranja iz drugih nepovratnih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

 

Posebni pogoji za prijavitelje

 

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež ali poslovno enoto. Sedež ali poslovna enota mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do izplačila ni dovoljena.

 

V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.

 

Upravičeni stroški

 

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

 

zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos

zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos

zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos

razkužila – največ do 20 EUR na liter

termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

 

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.

 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

 

DDV ni upravičen strošek.

 

Roki in način prijave na javni poziv

 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.

 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.

 

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.

 


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Občina Domžale POMAGA domžalskim podjetnikom z brezobrestnimi posojili (6M EURIBOR + 0)

 

Občina Domžale v času po epidemiji Covid-19 v sodelovanju z Gorenjsko banko d.d. Kranj, razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike. Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

 

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

 

 • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
 • stroške nakupa novih strojev in opreme,
 • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

 

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

 


Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«

 

 


 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Vabilo na srečanje z italijanskimi agenti v okviru virtualnega dogodka Forum Agenti,  15. in 16. september 2020

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z italijanskimi agenti v okviru virtualnega dogodka Forum Agenti, ki bo potekal 15. in 16. septembra 2020.

 

Dvodnevni virtualni dogodek Forum agenti Virtuali je namenjen podjetjem ki želijo najti in vzpostaviti kontakte s potencialnimi agenti in zastopniki za italijanski trg, Za slovenska podjetja bodo b2b sestanki z agenti organizirani in bodo potekali po v naprej pripravljenih urnikih, obenem pa bodo agenti med samim dogodkom lahko neposredno kontaktirali slovenska podjetja.

 

Vsako prijavljeno podjetje bo imelo svojo virtualno stojnico, ki bo omogočala predstavitev posameznega podjetja (katalogi, kontakti, profil podjetja) ter linkom za sestanek.

 

Večino stroškov udeležbe na virtualnem dogodku in organizacije b2b sestankov z agenti krije SPIRIT Slovenija.

Posamezno podjetje, ki se bo dogodka udeležilo, krije le del stroškov, in sicer 100 EUR.

 

Udeleženci Forum agente Virtual bodo račun za udeležbo prejeli direktno s strani organizatorja Agent 321.

 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite virtualnega dogodka Forum agenti Italija, in izkoristite priložnost za navezavo novih poslovnih stikov z agenti.

 

 


Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da svoj interes za udeležbo potrdite čim prej in sicer preko spletne prijavnice, ki se nahaja http://www.forumagenti.it/en/iscrizione-azienda/Virtual-Aziende-Slovene/Italy.

 

Zadnji rok za prijavo je 18. julij 2020.


 
Več informacij o dogodku:
Tina Lukan, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309-826, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Slovenski podjetniški sklad

 

 

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 19.6.2020 v UL RS 89/2020 objavil  začasno zaprtje 12 javnih pozivov, in sicer:

 1.  Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 2. Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 3. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 4. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 5. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 6. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019,
 7. Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,
 8. Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 17. 5. 2019,
 9. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,
 10. Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020,
 11. Vavčer za digitalni marketing, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020,
 12. Vavčer za pripravo digitalne strategije, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020.

 


 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vabilo na individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji – SEE MEET Slovenia 2020, 21. in 22. oktober 2020, Maribor

Ponedeljek, 15. junij 2020

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji – SEE MEET 2020, ki bodo potekala 21. in 22. oktobra 2020 v Hotelu City Maribor.SEE MEET Slovenia 2020 je mednarodni forum, ki ponuja edinstveno priložnost za iskanje novih poslovnih partnerstev za mala in srednje velika podjetja iz različnih poslovnih sektorjev. Podjetjem ponuja priložnost za rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih trgih ter pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individualnih vnaprej pripravljenih sestankov in neformalnega mreženja v času foruma.

Forum ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. V lanskem letu sta potencialne partnerje na dogodku iskala tudi podjetji Revoz in Yaskawa. Dogodka pa se je udeležilo dve tretjini podjetij iz Slovenije, ostala pa iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Kosova, Bolgarije ter tudi Malte, Nizozemske, Turčije, Francije, Ukrajine, Velike Britanije in Nepala.


V sklopu dogodka bodo podjetja lahko razširila svoje poslovanje na domačem in tujih mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Višina kotizacije na dogodku:
»Early bird« – 125 €  za prijave od 8. 6. do 6. 7. 2020
»Late Bird« – 149 € za prijave od 7. 7. do 31. 8. 2020
»Full Price« – 189 € za prijave od 1. 9. – 30. 9. 2020

Kotizacija za udeležbo na dogodku zajema:

 • udeležbo na poslovni konferenci
 • do 15 vnaprej organiziranih sestankov
 • tematska predavanja
 • pogostitev med dogodkom – 2 dni
 • družaben večer z večerjo
 • spleten katalog podjetij z registriranimi udeleženci

* Kotizacija za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja je za 20 % nižja.

Vabimo vsa zainteresirana podjetja, da udeležbo potrdite najkasneje do 30. septembra 2020, tako da izpolnite elektronsko prijavnico.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani SEEmeet Slovenia 2020.


Dodatne informacije:
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, T: +386 1 5891 872, E: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Aleksej Metelko, Razvojni center Novo mesto, T: +386 30 304 303, E: aleksej.metelko@rc-nm.si


Elektronska prijavnica
Spletna stran dogodka SEEmeet Slovenia 2020

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Avstrija 2020: Napotitev delavcev

Novosti v zvezi z napotitvijo po 1.1.2020 z vidika avstrijske zakonodaje

Avstrija 2020- Napotitev delavcev
Kraj: Zoom
Kontakt: Ines Čigoja, 01 5898 164, ines.cigoja@gzs.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vabilo na webinar: Italijanski trg – izzivi in priložnosti v času novih razmer s predstavitvijo virtualnega dogodka FORUM AGENTI (on-line sestanki z italijanskimi agenti), 16. junij 2020, od 10.00 do 11.30

Covid-19 je dodobra zamajal gospodarsko poslovanje tako doma, kot tudi v tujini ter povzročil zastoje v trgovini, dobavnih verigah, transportu, logistiki, izvajanju storitev. Zaradi krize, s katero se soočamo, smo se primorani vsi ves čas prilagajati novi realnosti. Tudi situacija na italijanskem trgu, ki je za Slovenska podjetja eden izmed najpomembnejših, je drugačna kot je bila pred epidemijo.

Da bi vam nekoliko približali stanje italijanskega gospodarstva in poslovanje s to gospodarsko močno državo po krizi Covid-19, vas vabimo na webinar »Italijanski trg  – izzivi in priložnosti v času novih razmer«, ki bo v torek, 16. junija 2019, od 10.00 do 11.30.

Vsebina webinarja:

1. Razmere na italijanskem trgu po krizi Covid-19

 • kako se je trg spreminjal med zdravstveno krizo
 • italijansko gospodarstvo danes
 • priložnosti poslovanja z Italijo za slovenska podjetja
 • kako v novih razmerah vstopiti na italijanski trg?

2. Načini vstopa na italijanski trg

 • prednosti in slabosti neposrednih in posrednih tržnih poti
 • značilnosti italijanskega distribucijskega sistema
 • profil in vloga trgovskih zastopnikov (agentov) na italijanskem trgu – značilnosti tega specifičnega načina prodaje

3. Predstavitev VIRTUALNEGA FORUMA AGENTOV – spoznajte in vzpostavite poslovni odnos s pravim trgovskim zastopnikom prek virtualnega dogodka (on-line b2b)

4. Predstavitev protokolov COVID, operativni postopki pri prehajanju meje zaradi gospodarskega interesa (konkretni primeri)

Z vami bodo:

 • ga. Mateja Milost, podjetnica in predavateljica na univerzi v Novi Gorici, ter uradna  zastopnica FORUM AGENTI v Sloveniji
 • g. Enrico Seminara, podpredsednik  Agent321 in predsednik ter ustanovitelj Forum Agenti,
 • g. Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu
 • ga. Tina Lukan, SPIRIT Slovenia, javna agencija

Vašo udeležbo za sodelovanje lahko potrdite preko elektronske prijavnice. Vsi prijavljeni boste najkasneje dan pred dogodkom prejeli spletno povezavo (ZOOM platforma).

Udeležba je brezplačna. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Kontakt za dodatne informacije:
Tina Lukan, SPIRIT Slovenija, tel: 01 5309 826, e-pošta: tina.lukan@spiritslovenia.si

 

Prijazno vabljeni!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Udeleženke ABC podjetništva lahko dobijo 3.000 EUR spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Udeleženke ABC podjetništva se lahko prijavijo na javni natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija.

V okviru javnega natečaja bo 70 podjetnic z najbolje ocenjenimi vlogami prejelo brezplačno mentorsko pomoč za pripravo ustrezne predstavitve svojega poslovnega modela.

Na oktobrskem poslovnem dogodku bodo v obliki kratkih predstavitev (pitchev) predstavile svoj poslovni model, najboljših 35 pa bo prejelo finančno spodbudo za uspešnejši začetek samostojne poslovne poti. Sredstva preko SPIRIT Slovenija zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok za prijavo je 15. junij 2020, do 12. ure.

Več informacij najdete na https://www.spiritslovenia.si/novica/1347

Povezava na javni natečaj https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/33401-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud-za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2020

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

        

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spirit Slovenija, javna agencija

 

 

 

 

Cilj

Celovita podoba, izražena vizualna identiteta posameznika, usklajena z vizijo podjetja.

 

Zakaj

 • ljudje se raje družijo z urejenimi osebami
 • vsi se najprej pogledamo in nato spregovorimo
 • vsi se vsako jutro oblečemo, zato je dobro, da o obleki nekaj vemo
 • bolj urejeni samozavestneje komunicirajo
 • ker s primerno, ugledno podobo in izbornim vedenjem dvigujemo ugled podjetja

 

 

Spoznali boste

 • kako lahko vaša podoba govori o uspehu (govorica barv, oblačil in dodatkov)
 • kako oblikovati sproščeno poslovno podobo za vaš način življenja in dela
 • kako svojo podobo prilagajati različnim poslovnim priložnostim
 • primerna in neprimerna oblačila za vaše poslovno okolje
 • osnove osebne urejenosti
 • osnove bontona in mimike telesa

 

 

Pričakovani rezultati

 • podoba, ki je v skladu z vizijo podjetja
 • poznavanje ravni oblačenja in izbira primerne podobe za vsako priložnost
 • oblikovanje podobe, ki odraža pozitivne osebnostne lastnosti
 • boljša komunikacija za dosego osebnih ciljev in ciljev podjetja
 • primerno vedenje za odlične poslovne odnose

 

 

Priročnik

Po zaključku izobraževanja izdelamo priročnik, ki ga oblikujemo skupaj s slušatelji že na delavnici.

Dobro izdelan priročnik bo v korist tako vodilnim kot zaposlenim. Opisani so primerna oblačila za vaše poslovne priložnosti ter detajli o osebni urejenosti in osnovnih pravilih komuniciranja.