Novice

Do odgovorov na najpogostejša vprašanja ki jih zastavljate FURS-u lahko pridete, če kliknete na to povezavo. (verzija 7.4.2020)

 

KAZALO VSEBINE:

 1. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 4
 2. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?. 4
 3. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?. 4
 4. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?. 4
 5. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati). 4
 6. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove? 4

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ. 4

 1. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA.. 5
 2. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?. 5
 3. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?. 5
 4. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo?. 6
 5. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?. 6
 6. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?. 6
 7. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije?. 6

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV.. 6

 1. Ali je možen odpis davkov?. 6
 2. Ali moram v času epidemije koronavirusa plačevati akontacijo davka?. 6
 3. Ali je možen odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?. 6
 4. Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19?. 7
 5. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost? 7
 6. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije?. 7
 7. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu in kakšna dokazila je treba predložiti?. 7
 8. Ali je v izredne razmere vključeno obdobje februar 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?. 7
 9. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu? 7
 10. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?. 7
 11. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika? 8
 12. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?. 8
 13. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?. 8
 14. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM 8
 15. Kdo je upravičen do odloga prispevkov za socialno varnost?. 8
 16. Ali je do odloga prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?. 8
 17. Za katero obdobje je možen odlog prispevkov in za koliko časa?. 8
 18. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? 8
 19. Katere prispevke je možno odložiti?. 8
 20. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?. 9
 21. Ali moram vložiti kakšno vlogo za odlog plačila prispevkov?. 9
 22. Ali v času odloga plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?. 9
 23. Ali bom upravičen do odloga prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?. 9
 24. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega odloga prispevkov?. 9
 25. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?. 9
 26. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?. 9
 27. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?. 9
 28. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?. 9
 29. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?. 9
 30. Kje je objavljena izjava za OPROSTITEV plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka? 10
 31. Kaj če v izjavi navedem neresnične podatke?. 10
 32. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE. 10
 33. Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?. 10
 34. Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?. 10
 35. Kaj moram storiti, da pridem do mesečnega temeljnega dohodka?. 10
 36. Kdaj bom prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka?. 11
 37. Kakšni so kriteriji za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka?. 11
 38. Ali bom moral mesečni temeljni dohodek vračati?. 11
 39. INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ ZA ZAPOSLENE. 11

VI-a. UKREP DELNE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV OD PLAČE ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE. 12

 1. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?. 12
 2. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev?. 12
 3. Kako uveljavljam oprostitev plačila prispevkov?. 12

VI-b. IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA.. 12

 1. Kakšna je obdavčitev kriznega dodatka?. 12
 2. Kateri delodajalci lahko izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen?. 12
 3. Kako se poroča na REK obrazcu o izplačilu kriznega dodatka?. 12

VII. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITVE PRISPEVKOV OD NADOMESTILA PLAČE  12

 1. Kako uveljavljam pravico do povračila nadomestila plače?. 13
 2. Kako se pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila plače preverja kriterij, da ima delodajalec predložene vse REK obrazce za zadnjih 5 let?. 13
 3. Ali lahko uveljavljam oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač?. 13
 4. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?. 13
 5. Kaj če delodajalec napačno oceni upad prihodkov?. 13
 6. Kako se odda REK obrazec pri uveljavljanju tega ukrepa?. 13
 7. Kako se predloži REK obrazec, če v posameznem mesecu delavec del obdobja dela, del obdobja pa je na čakanju?. 14
 8. Kako se obračunajo prispevki od nadomestila plače?. 14

VIII. LETNA ODMERA DOHODNINE. 14

 1. Ali je zaradi pandemije koronavirusa kakšna sprememba glede letne odmere dohodnine?. 14
 2. Kakšna bo sprememba v zvezi z letno odmero dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci)? 15
 3. Ali fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (t.i. normiranci) prejmejo svoj informativni izračun dohodnine?. 15
 4. TEK ROKOV ZA OPRAVLJANJE PROCESNIH DEJANJ ZAVEZANCEV.. 15
 5. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.?. 15
 6. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)?. 16
 7. Zaradi epidemije koronavirusa ne morem oddati davčne napovedi. Ali jo lahko oddam po prenehanju epidemije?. 16
 8. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)?. 16
 9. Ali mi bo zaradi epidemije koronavirusa kasneje odmerjen davek (npr. na promet nepremičnin ali davek na motorna vozila)?. 16

ZRSZ obvešča, da dosedanjo vlogo za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umikajo s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo pripravljajo novo vlogo, ki jo bo v kratkem možno oddati na portalu.

 

Državni zbor je 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Navedeni zakon, ki zagotavlja ugodnejše pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Kot določa novi zakon (ZIUZEOP), boste morali vlogo za zaposlene, ki so že na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, pa zanje še niste oddali vloge, predložiti v 8 dneh od objave zakona (predvidoma do 18.4.2020). Pri tem boste lahko upravičeni do povračila nadomestila plače od 13.3.2020. 

 

Če ste že oddali vlogo za začasno čakanje na delo po sedanjem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je začel veljati 29.3.2020, bomo vašo vlogo obravnavali po novem zakonu (ZIUZEOP). To pomeni, da bodo upoštevali vse že sprejete vloge, zato vam jih ni treba na novo oddajati. V kratkem boste prejeli poziv za dopolnitev vloge.

 

Če ste želeli oddati vlogo za začasno čakanje na delo po sedanjem zakonu (ZIUPPP), vendar postopek vaše registracije na portalu še ni zaključen, boste omenjeno vlogo lahko oddali po uvejavitvi novega zakona (ZIUZEOP).

 

Na njihovem portalu za delodajalce še naprej lahko oddate elektronsko vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene po sedanjem zakonu (ZIUPPP).

 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila

CEI – Central European Initiative, Srednjeevropska pobuda, je regionalni medvladni forum, ki je zavezan k podpori evropskega povezovanja in trajnostnega razvoja s sodelovanjem med državami članicami ter z Evropsko unijo, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter drugimi javnimi ali zasebnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.

Z namenom zagotovitve usmerjenega odziva na svetovni izbruh, ki ga je povzročila epidemija COVID-19, je Srednjeevropska pobuda objavila izredni razpis. Namen razpisa je hitro obravnavanje posebnih potreb lokalnih skupnosti v državah članicah CEI.

Skupni proračun razpisa je 600.000 evrov. Posamezen prijavitelj lahko prejme največ 40.000 evrov.
Sredstva bodo dodeljena za aktivnosti na področjih zdravstva in telemedicine, izobraževanja in e-učenja/učenja na daljavo ter podpore mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Upravičeni stroški za MSP so npr. nakup opreme kot so računalniki, tablice ipd., programske opreme za delo od doma, organizacije spletnih seminarjev, svetovalnih storitev za spodbujanje inovacij, s poudarkom na digitalizaciji in dematerializaciji podjetij.

Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Dragi člani,

 

Obveščamo vas, da  lahko vlogo za povračilo izplačanih nadomestil, ki bodo izplačani od uveljavitve novega  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije  OVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oddate v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020!

 

Če pa boste želeli uveljavljati povračilo nadomestil od 1. aprila  dalje, torej pred uveljavitvijo novega zakona, pa boste morali vložiti vlogo najkasneje v 8 dneh od uveljavitve novega predloga zakona!

 

Nov  sprejet zakon pa omogoča  uveljavljanje povračil nadomestila za delavce na čakanju od 13. marca dalje, če vlagatelj vloži vlogo najpozneje v 8 dneh od uveljavitve novega zakona.

 

Predlagamo vam, da se čimprej registrirate na portalu za delodajalce ZRSZ in se izognete zapletom pri uveljavljanju povračil.

 

 

Koraki, ki jih morate narediti:

 1. Registracija na portalu za delodajalce pri ZRSZ. Registrirate se lahko na tem naslovu https://www.zadelodajalce.si/
 2. Če ne boste delali sami, ampak vaš računovodski servis, ga morate pooblastiti. Vlogo najdete na tem naslovu https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce . Pošiljamo vam jo tudi v prilogi.
 3. Izpolnite vlogo in jo oddate elektronsko na portalu – vzorec vloge vam prilagamo, VENDAR POZOR- izpolnjujete ga elektronsko na www.zadelodajalce.si
 4. Izpolnite seznam delavcev- v prilogi in to pripnete k el. vlogi
 5. Več o navodilih za izpolnjevanje v  Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov
 6. Vzorec odredbe o začasnem čakanju delavca na delo doma lahko najdete na  https://www.ozs.si/koronavirus-info/vzorci-pogodb, obe verziji vzorcev OZS vam pošiljamo tudi v prilogi
 7. V obrazložitvi odredbe se sklicujte na prenehanje, upad ali zmanjšanje opravljanja dejavnosti zaradi  prepovedi opravljanja storitev potrošnikov skladno z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010

 

Svetujemo vam, da se čimprej registrirate na portalu za delodajalce oz. za to pooblastite svoje računovodje, da boste lahko pravočasno uveljavljali povračilo nadomesti.

 

Kot smo vam že povedali po telefonu,  so do  pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

 

V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto  2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prejšnjega odstavka.

 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.

 

 

Priponke:

Odredba-o-cakanjanju-na-delo-zaradi-visje-sile

1- Odredba o čakanjanju na delo doma zaradi izrednih ukrepov – Koronavirus (2)

vloga za čakanje po ZIUPPPZIUPPP

_Priloga_k_vlogi_CAKANJE_seznam_delavcev

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Ekipa Obrtne zbornice Domžale

 

Bombažne pralne maske za večkratno uporabo

Na voljo vam je možnost nakupa tekstilnih pralnih mask iz neelastničnega 100% bombaža bele barve z elastiko, ki so pralne na 90 stopinj (se lahko prekuhavajo). Maske do dvoslojne iz 160 gramske tkanine.

Cena kompleta (v katerem je 10 mask) je 30 € + DDV.

Naročite lahko več kompletov (po 10 mask)

Maske so za prevzem takoj po plačilu računa.

Točna navodila za prevzem dobite ko prejmemo plačilo.

Spodnja slika prikazuje vzorec izdelane maske:

KOMPLET MASK (kpl. vsebuje 10 mask) NAROČITE S SKLIKOM NA SPODNJI GUMB:

NAROČILO KOMPLETA MASK

Po naročilu boste na vpisan elektronski naslov prejeli predračun za plačilo. Po plačanem predračunu vam bomo javili termin prevzema mask na Viru. Prevzem mask bo brezstičen.

Za več informacij nam pišite na narocila@domzale-ooz.si

3.4.2020

Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

 

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 2.4.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 

V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se dodata dve novi izjemi in sicer za:
Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, sadike okrasnega cvetja…), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo, ter
gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

 

Pri tem opozarjamo, da je potrebno upoštevati namen Odloka, ki je v veljavi izključno in v prvi vrsti zato, da se čim bolj zavaruje zdravje in življenje ljudi v boju z epidemijo virusne okužbe COVID-19. Zato je tudi nujna dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice…), kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn je treba dosledno upoštevati, da če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen lekarn in bencinskih servisov, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas.

 

Odlok začne veljati 3. aprila 2020.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, št. 36/2020, ZIUPPP), ki je začel veljati 29. marca 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.

Delodajalci, ki portala za delodajalce na spletni strani ZRSZ do sedaj še niste uporabljali, se morate sprva registrirati. ZRSZ opozarja, da se čimprej registrirajte, ker zaradi povečanega števila vlog za registracijo, le-ta nekaj časa traja. Več informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu:

Oddaja vlog poteka samo elektronsko.

Trenutno lahko oddate vlogo za:

 1. povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in
 2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene.

Do uveljavitve ZIUZEOP oddaja vloge za povračilo nadomestila zaradi višje sile še ni mogoča.


Nujni podatki za izpolnitev vloge so:

– naziv in naslov podjetja, matična številka, TRR podjetja, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep, telefonska številka kontaktne osebe, e-naslov,

– za obračun plač delavcem uporabljamo: fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur ali fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur,

– število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge in število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih  razlogov na dan oddaje vloge (napišete seznam delavcev, na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, vzorec je pripravil ZRSZ – Povezava, nato to tabelco pripnete k vlogi).

 

V e-vlogi boste dali izjavo, da (strinjanje z izjavo boste potrdili s kljukico):

1. Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo.

2. Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

3. Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019 (v primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, boste morali naknadno vrniti celotno pomoč).

4. Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji (glejte spodaj pod pomembno).

5. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

 

OPOZORILO: Opozarjamo, da izjava pod 2., 3. in 5. točko izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki pa še ne velja.

POMEMBNO: ZIUZEOP (sprejet na Vladi)  določa tudi pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače in vseh socialnih prispevkov. Pravice do povračila nadomestila plače in prispevkov ne more uveljavljati delodajalec,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge,

– šteje se tudi, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

– ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost,

– če je nad njim uveden postopek stečaja,

– delavec se lahko v tekočem mesecu vrne na delo do 7 zaporednih dni,

– če bo v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP do konca 2020 poslovni subjekt delil dobiček, izplačal del plač za poslovno uspešnost ali nagrade poslovodstvu, bo moral vsa prejeta sredstva vrniti, skupaj z ZZO.

Vse vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se bodo obravnavale po ZIUZEOP (108. člen ZIUZEOP). Zato lahko vlogo, kljub temu, da imate delavce že od 13. 3. na čakanju na delo, vložite v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP (v veljavo bo stopil okrog 11. 4.).

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Priročnik za vnos in oddajo vloge –  zaposleni z odrejeno karanteno

ZRSZ bo o vlogi odločil v 8 dneh s sklepom. Povračilo se delodajalcu izplača 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila. 

30.3.2020

Mega anti korona zakon je bil na Vladi sprejet v soboto, 28. marca 2020. Predvidoma naj bi bil v Državnem zboru sprejet okrog 1. aprila. Veljati bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma 10.4.2020. Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih primerih še od 12. 3 do konca marca).

Vse spodaj zapisano izhaja iz zakona, sprejetega na Vladi, zato bo v fazi zakonodajnega postopka lahko prišlo še do (bistvenih) sprememb.

 1. Temeljni dohodek

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona.

Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih. Izjava se javno objavi.

Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

– vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

– vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Rok za izplačilo:

 1. Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – izplačilo 25.4.2020
 2. Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020
 3. Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020

Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 

 1. Oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan oddaje vloge.

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov

Kateri prispevki so oproščeni: vsi prispevki za socialno varnost za april in maj 2020. Prispevki se obračunajo in ne plačajo.

 

 1. Vračilo prejetih sredstev

V primeru:

 1. delitve dobička
 2. izplačila dela plač za poslovno uspešnost
 3. izplačila nagrade poslovodstvu

v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

 1. Bolniška odsotnost

Veljavnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od prvega dne dalje v breme ZZZS

Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni

Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020

Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve

 

 1. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb

Za mesec april in maj se ne plača.

Država bo za delavce na čakanju krila 80 odstotkov bruto plače, osnova za izplačilo bo povprečje zadnjih treh mesecev, minimalna višina bo v višini minimalne plače.

 

Pozor: pogoj za uveljavljanje olajšav je, da bodo prihodki podjetja v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 ter da rast prihodkov v drugem polletju 2020 ne bo več kot 20 odstotkov glede na prihodke v prvem polletju 2019. Podjetje bo sredstva sedaj sicer v vsakem primeru prejelo, vendar jih bo moralo vrniti ob oddaji letnih poročil za leto 2020, ki se oddajajo do marca 2021. Obdobje veljavnosti je med 1.aprilom in 31. majem in se bo potrebi podaljšalo. Pogoj za uveljavljanje ugodnosti je plačilo vseh sprotnih obveznosti do države, oddani morajo biti vsi obračuni, da podjetje ni v stečaju ter da je v zadnjih treh mesecih redno izplačeval plače.

 

Podjetja, ki so v času pandemije aktivna, bodo oproščena plačila prispevka za ZPIZ.  Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju, kar znese 15,5 odstotka od bruto plače delojemalca in 8,85 odstotka na bruto plačo delodajalca.

 

Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri Zavodu za zaposlovanje. Pred prvo uporabo portala se registrirajte. Na portalu obrazec vloge in navodila še niso objavljena.