Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018-2019.[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

 

Pri javnem pozivu gre za enak sistem kot pri voucherjih: vloga je pregledana in ocenjena takoj, ko je prejeta – ne čaka se na zadnji rok, da bi prišle vse vloge. Tako imajo tisti, ki pošljejo vlogo prej, več možnosti za izbor.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Rok prijave: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure.

[qodef_separator class_name=”” type=”normal” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”” top_margin=”” bottom_margin=””]

Več o Pozivu si preberite tukaj:
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-21-Javni-poziv-za-sofinanciranje-sistematicnega-razvoja-poslovne-odlicnosti-podjetij-v-letih-2018-in-2019-JPPOSODL-2018-19

 

Še nekaj dodatnih informacij:

 

Odpiranje vlog za dodelitev sredstev 

 

Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvajalo v najkrajšem možnem času po prejetju posameznih vlog (najkasneje v 6 delovnih dneh po prejetju posameznih vlog) v prostorih SPIRIT Slovenija .

 

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.

 

Nepravočasne vloge in nepravilno označene/opremljene vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma zaprte vrnjene pošiljatelju.

Na odpiranju bo pooblaščena oseba preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.

 

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo pooblaščena oseba prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

 

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:

  1. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 11. točki javnega poziva,
  2. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
  3. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, dokumentacije poziva in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.

 

V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega poziva in /ali ni skladna s predmetom in namenom javnega poziva, se vloga zavrne.

 

V primeru, da pooblaščena oseba ugotovi nepopolnost katere izmed vlog po posredovanju pozivov k dopolnitvi, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge naknadno, vloga pa se šteje kot »vloga dopolnjena z zamikom pri pozivu k dopolnitvi«. V kolikor se »vloga dopolnjena z zamikom pri pozivu k dopolnitvi« uvrsti med popolne vloge, se kot čas prispetja oziroma dostave popolne vloge šteje datum in čas prispetja oziroma dostave dopolnitve skrajšan za čas zamika pri posredovanju poziva k dopolnitvi.

 

Primer:  Pooblaščena oseba vse prijavitelje, katerih vloge na posameznem odpiranju niso popolne, pozove k dopolnitvi vloge 18.9.2018. Za vlogo prijavitelja x se ugotovi nepopolnost vloge 25.9.2018, kar je 7 dni po pozivu na dopolnitev nepopolnih vlog drugih prijaviteljev na istem odpiranju. Na ta dan SPIRIT Slovenija prijavitelja x pozove k dopolnitvi. Dopolnitev vloge prijavitelja x prispe oziroma je dostavljena na SPIRIT Slovenija 30.9.2018 ob 7:00 uri. V primeru, da se ta vloga uvrsti med popolne vloge, se kot datum prispetja popolne vloge šteje 23.9.2018 ob 7:00 uri (odšteje se 7 dni).

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija