Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Kaj prinaša nov interventni zakon na področju plač in prispevkov samozaposlenim

 

Samozaposleni plačajte svoje davčne in nedavčne denarne obveznosti  najkasneje do 06.04.2020, če želite uveljavljati odlog prispevkov.

 

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki vsebuje ukrep odloga plačila prispevkov za samozaposlene. Interventni zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.
Do odloga so upravičeni samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona (to je 29. marca 2020)  opravljajo katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje in nimajo nobenih drugih zaposlenih.

 

S tem zakonom bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

 

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Upravičenci bodo lahko odložene prispevke plačali v enkratnem znesku ali obročno. Za plačilo odloženih prispevkov do 31.03.2022 zamudne obresti ne bodo tekle.

 

Kdo ne bo upravičen do odloga prispevkov?  Državni zbor je s tem interventnim zakonom  iz zgoraj navedenega odloga plačila prispevkov izključil vse samozaposlene, ki ne bodo izpolnjevali posebnih pogojev za odlog plačila prispevkov.

 

Do odloga prispevkov tako ne bodo upravičeni:

  • upravičenci, ki na dan uveljavitve tega interventnega zakona niso vpisani v poslovni register ali drug register oziroma evidenco, ki se zahteva za določeno dejavnost,
  • upravičenci, ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28.02.2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti niso poravnali do 06.04.2020,
  • upravičenci, ki so do dneva uveljavitve tega interventnega zakona začeli s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

Vsem samozaposlenim, ki nameravajo vložiti vloge za odlog prispevkov predlagamo, da poravnajo vse svoje davčne in denarne nedavčne obveznosti, ki na dan 28.02.2020 znašajo 50 eurov in več, da jih poravnajo najkasneje do 06.04.2020, saj v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do odloga plačila prispevkov.

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija