Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Na podlagi 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so  VSI delodajalci  v  zasebnem sektorju, katerih zaposleni delajo, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020 (15,5 % in 8,85 %).  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

 

 

Pri tem opozarjam, da zakon NE DOLOČA NOBENEGA POGOJA glede zmanjšanega obsega dejavnosti ali plačila davkov, DOVOLJ je to, da ZAPOSLENI V TEM ČASU DELAJO.

 

Kdo  pa ni upravičen do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo?

Neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, niso upravičeni do ukrepov.

To pomeni, da država krije prispevke za pokojninsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020 (15,5 % in 8,85 %) ZA VSE DELAVCE, ki delajo v zasebnem sektorju.

 

 

Ta ukrep mora koristiti VSAK delodajalec.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se nanaša na izplačila delavcem za obdobje od razglasitve epidemije, to je od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delojemalca in delodajalca) so oproščeni plačila in jih delodajalec samo obračuna, ostale prispevke pa je treba plačati v celoti.

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ (tako prispevek zavarovanca kot prispevek delodajalca) velja za tiste delavce, ki v času uporabe interventnih ukrepov po ZIUZEOP niso na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela iz razloga višje sile po tem zakonu.

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ se prizna tudi npr. za čas, ko so zaposleni na dopustu ali na bolniški ter prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim in tretjim odstavkom 137. člena ZDR-1 ter vsa druga nadomestila za plačo, ki se izplačujejo na podlagi ZDR-1, razen za nadomestila, za katera že ta zakon določa oprostitev vseh prispevkov, ter za bonitete in  drugi dohodki iz dela, ki niso del plače.

 

Kako lahko delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalec mora ob izplačilu plače predložiti REK-1 obrazec. Upravičeni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002. Za oprostitev plačila prispevkov PIZ ni treba oddati nobene vloge.

 

Opozorilo:

Zaradi potrebne prilagoditve nekaterih REK obrazcev na podlagi interventne zakonodaje je onemogočena oddaja REK obrazca prek sistema eDavki, in sicer predvidoma do 23. 4. 2020.

Upravičeni delodajalci, ki v tem času izplačajo plačo, lahko kljub neoddaji REK-1 obrazca pri plačilu prispevkov upoštevajo oprostitev.

Ko bo oddaja REK obrazcev prek eDavkov ponovno omogočena, pa bo delodajalec oddal pravilen REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002 – Plača za delo v času epidemije, na katerem bo prispevke PIZ samo obračunal.

 

Kako delodajalec poroča?

Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (ostale prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača).

Če je hkrati z izplačilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, mora delodajalec od slednjih izplačil prispevke plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«. Šifre dohodka. REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka (Vir: FURS).

 

Kaj pa če delodajalec pri marčevski plači ni upošteval oprostitve plačila PIZ?

Delodajalec lahko oprostitve PIZ, ki jih ni upošteval pri marčevski plači, uveljavlja naknadno tako, da predloži popravek z zmanjšanjem predloženega REK-1 obrazca (vrsta dohodka 1001) in hkrati predloži REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1004. Na REK-1 obrazcih se ločeno poroča za tisti del obdobja, ko do oprostitev ni bil upravičen in  ločeno za tisti del obdobja, ko je bil upravičen do oprostitve plačila prispevkov! V poljih M se v obeh primerih vpiše obdobje celotnega meseca. REK 1 za marec – Delodajalec davčnemu organu poroča ločeno za del plače, od katere uveljavlja oprostitev plačila PIZ.

Primer: Za delavca, ki je delal cel mesec se ločeno poroča o plači za obdobje od 1. 3. do 12. 3. 2020, in sicer z navedbo vrste dohodka 1001 ter ločeno za obdobje od 13. 3. do 31. 3. 2020, in sicer z navedbo vrste dohodka 1002.  V poljih M se v obeh primerih poroča obdobje 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

 

Izplačilo kriznega dodatka

Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela plačati krizni dodatek  za delo v obdobju od 13. 3. – 31. 5. 2020, v višini 200 eur za vsak mesec dela.

Ta dodatek je oproščen plačila davkov in prispevkov ter se ne všteva v letno odmero dohodnine, če delavčeva zadnja plača ni presegla 3x minimalne plače (2.821,74 EUR bruto).   Izplača mu ga ob izplačilu plače.

Če delavec dela s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času, razen v primeru, ko delavci delajo s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov (67. člen ZDR-1).

Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem je delavec delal v času epidemije (tudi za marec). To je uradno stališče FURS.

Po mnenju svetovalnega centra OZS se upoštevajo le efektivno oddelane ure (ne letni dopust in praznik).

Primer: V marcu 22 delovnih dni, delavec dela 8 ur/dan –

od 13. 3. – 31. 3.  je 13 delovnih dni = 200/22 x 13 =118,18 EUR

 

Kako delodajalec poroča?

Ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake dohodka.