Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

  Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja              

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

 

Pozor:

  1. Upravičenci morate izpolniti vlogo na spletni strani www.ozs.si/maske.
  2. Enostavno vpišite matično ali davčno številko in večino podatkov se vam bo že izpisalo.
  3. Izpolnite število zaposlenih in
  4. odkljukajte, da izpolnjujete pogoje
  5. ter navedite, na kateri območni zbornici želite prevzeti maske.

Na poziv se lahko prijavijo:

1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).

2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali
zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 24. 10. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 24. 10. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih
upoštevajo podatki ZZZS.

Ostali pogoji, ki jih morate izpolnjevati:

1. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in
na dan 24. 10. 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl).

2. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

3. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot
200.000,00 EUR pomoči , ne glede na obliko ali namen pomoči.Popoldanski s.p., ki nimajo nobenih zaposlenih ali mikro podjetja brez zaposlenih niso upravičena do mask.

4. Prijavitelj  nima registrirane glavne dejavnosti:
• ribištvo in akvakultura,
• primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
• predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.