Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

 

Še vedno odprt Javni razpis:  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Še vedno je odprt javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0., ki je bil objavljen v UL  št. RS 101/2020 z dne 17.07.2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Projekt mora biti zaključen najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2022.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove strojne opreme in novih strojev),

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske opreme, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona).

Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.

Na javni razpis se vlagatelj prijavi s spletnim obrazcem, vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14:00 na posamezen prijavni rok.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za dodatne informacije pa lahko pokličete na telefonske številke (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali pišete na bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; izvajalec razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, pa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija