Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)

31. decembra 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki prinaša že
sedmi paket ukrepov (#PKP7) v vrednosti 550 milijonov evrov.

ZIUPOPDVE prinaša krizni dodatek upokojencem, študentom, prejemnikom otroškega dodatka, staršem z več otroki, starejšim kmetjem in zaposlenim, ki prejemajo prejemke v višini do dveh minimalnih plač.

Upokojenci

Upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji  s pokojninami do 714 evrov  bo  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 krizni dodatek,  sicer v treh različnih višinah:

 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.

Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zaposleni z nizkimi dohodki

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo  delodajalec izplačal ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov. Od kriznega dodatka se ne plačajo davki in prispevki.

Ukrep se ne uporablja za zaposlene pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

ROK za  povračilo izplačanega tovrstnega dodatka  je do konca februarja 2021. Delodajalec preko informacijskega sistema FURS najpozneje do konca februarja 2021 predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. FURS bo  izplačal povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Osebe, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Osebam, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas in ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela bodo prejeli začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Študenti

Študenti bodo dobili 150 evrov dodatka.

Družine z otroki

 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke: prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.
Izplačila:
– do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok starih do 18 let,
– izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Starši bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga bo dostopna na spletni strani MDDSZ in e-uprave predvidoma od 8. 1. 2021.

 • Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.
  Izplačila:
  – poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se izvede do 31. januarja 2021,
  – od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.
 • Povečan dodatek za velike družine: znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
 • Izplačilo:
  – za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 eurov izvede do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu,
  –  vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence: eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov. Izplačilo:
  – izplačilo za otroke, ki so se rodili do 31. 12. 2020, bo izvedeno do 31. 3. 2021,
  – za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi zakona (po 31. 12. 2020), bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.
  Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Starejši kmetje z nizkimi prejemki

Kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, dobijo dodatek v višini 150 evrov.

Verski uslužbenci

Verskim uslužbencem zakon vnovič prinaša mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov, država jim bo poravnala tudi socialne prispevke.

Ukrepi na področju zdravstva

Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše

Za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše je predvideno zvišanje urne postavke za najmanj 30 odstotkov. Tistim zdravstvenim delavcem, ki delajo v posebno rizičnih pogojih, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov.

Sredstva za množično cepljenje proti covidu-19

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Oprostitev plačila DDV za medicinske pripomočke

Medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti covid-19, bodo oproščeni plačila DDV (najdlje do 31. decembra 2022).

Ukrepi za podjetja

Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida-19.

Kritje fiksnih stroškov

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina povračila:

 • 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in
 • 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.

Sredstva za garancije za bančne kredite

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Pomoč prevoznikom

Predlog zakona predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Pomoč gasilcem

Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil, in sicer:

 • za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500 evrov.

Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.

Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v prostovoljnih gasilskih društvih se podaljša tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih gasilcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 30. septembra 2021.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

 

Vir: GOV.SI