Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja              

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT, podobno kot novembra lani, razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila  samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske.

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Pozor:

  1. Upravičenci morate izpolniti vlogo na spletni strani www.ozs.si/maske.
  2. Enostavno vpišite davčno in matično številko in večino podatkov se vam bo že izpisalo.
  3. Izpolnite število zaposlenih in
  4. odkljukajte, da izpolnjujete pogoje
  5. ter navedite, kjer ste imeli sedež na dan 31.12.2020

 

 

Na poziv se lahko prijavijo:

1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).

2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali
zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 31. 12. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 31. 12. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih
upoštevajo podatki ZZZS. V kolikor OZS ugotovi, da podatki o številu zaposlenih navedeni v vlogi niso
skladni s podatki ZZZS, OZS upošteva slednje.

Ostali pogoji, ki jih morate izpolnjevati:

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 2 javnega poziva.

2. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in
na dan 31.12. 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl).

3. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2.
člena Uredbe 651/2014/EU.

4. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot 200.000,00
EUR pomoči , ne glede na obliko ali namen pomoči.

5. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti:
• ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 3/7
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

• primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
• predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi zaščitnih mask obveščeni najkasneje v roku 5 dni od zaprtja  poziva na elektronski naslov, ki ga bodo sporočili v prijavi. Upravičeni prijavitelji bodo na elektronski  naslov prejeli obvestilo o terminu osebnega prevzema zaščitnih mask na posamezni območni obrtnopodjetniški zbornici.