Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2021

 

Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2021

Objavljeno: Občina Domžale, 28. 1. 2021, https://www.domzale.si/objava/189050

Predmet razpisa: Razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00EUR. Posojila se plasirajo preko GORENJSKE BANKE D.D., Kranj, s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.

Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:

  1. stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  2. stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  3. stroški nakupa novih strojev in opreme,
  4. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Domžale

Rok: Rok za vložitev vloge je do vključno petka, 15.10.2021, do 24. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 721 42 51 ali 01 722 01 00, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Razpisna dokumentacija: Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/,  pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«.