Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

SPIRIT Slovenija želi s komunikacijsko kampanjo I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART. in njeno poenoteno aplikacijo na komunikacijskih in predstavitvenih orodjih graditi prepoznavnost Slovenije in slovenskega gospodarstva v tujini. SPIRIT Slovenija želi s pozivom dopolniti bazo t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, kreativno in pametno.

Nabor ambasadorjev v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini Green. Creative. Smart. bo letos dopolnjen z 21 podjetji in organizacijami.

Green. Creative. Smart. je komunikacijska kampanja znamke I feel Slovenia na področju gospodarstva kot odziv na njegova pričakovanja po dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju. Vsaka izmed posameznih komponent komunikacijske kampanje izraža lastnost oz. področje slovenskega gospodarstva, ki jih konsistentno komuniciramo: Green (skrb gospodarstva za naravno in družbeno okolje), Creative (ustvarjanje dodane vrednosti v gospodarstvu s pomočjo človeškega talenta) in Smart (doseganje konkurenčne prednosti gospodarstva s pomočjo učinkovitih poslovnih rešitev).

Kampanja je namenjena celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu. Slovensko gospodarstvo je trajnostno naravnano in usmerjeno k uporabniku, ponuja kreativne, inovativne in dostopne rešitve za ljudi ter za dolgoročen razvoj družbe. Kampanja izpostavlja ključne konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega in krožnega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, vesoljskih in drugih visokih tehnologij, razvoja in raziskav, znanosti ter kreativne industrije.

Namen in cilji poziva

SPIRIT Slovenija želi s pozivom dopolniti bazo t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, kreativno in pametno.

Namen projekta ambasadorstva nacionalne kampanje je z aktivno vzajemno promocijo javne agencije SPIRIT Slovenija in ambasadorjev dodatno pripomoči k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu kot tudi posameznih podjetij, ki so ustvarila prebojne gospodarske rešitve.

Kdo se lahko prijavi na poziv

Na poziv se lahko prijavijo vsa podjetja in organizacije, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, njihove rešitve pa so plod slovenskega znanja (utemeljitev v prijavnem obrazcu št. 2).

Podjetje ali organizacija, ki se na poziv prijavlja, mora na trgu delovati vsaj 2 leti (priložite dokazilo).

Prijavitelj mora s svojimi referenčnimi izdelki, storitvami oz. znanstvenimi odkritji/rešitvami izkazovati vsaj eno od konkurenčnih prednosti »zelenega, ustvarjalnega in pametnega« gospodarstva Slovenije in Slovencev.

Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge (priložite dokazilo).

Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).

Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Dejanski lastnik(i) prijavitelja v trenutku prijave niso v postopku za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma po v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19).

Uvrstitev v bazo ambasadorjev slovenskega gospodarstva »Green. Creative. Smart.«

Prebojne rešitve izbranih slovenskih podjetij in organizacij, ki bodo postala ponosni glasniki oz. ambasadorji slovenskega poslovnega okolja kot zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva, bodo vključene v krovna image komunikacijska sporočila, ki jih bo SPIRIT Slovenija v javnost lansiral v sklopu:

  • večkanalne oglaševalske kampanje (digital, TV, web in social media, tisk …) na tujih trgih (Japonska, DACH regija, Združeni Arabski Emirati, Velika Britanija …).
  • Kot predstavniki gospodarstva bodo s svojimi izdelki in rešitvami vključeni tudi v AR aplikacijo, ki bo uporabnikom v sklopu sejmov in promocijskih dogodkov v tujini na izkustveni način, s pomočjo interaktivnega zemljevida, približala slovensko poslovno in investicijsko okolje.
  • Poleg tega bodo izbrane prebojne rešitve vključene v kontinuirano komuniciranje s ciljnimi javnostmi v obliki oglasnih člankov, tiskovin, sporočil in novic za medije in partnerje ter
  • na osrednjem portalu agencije SloveniaBusiness.eu ter pripadajočih profilov družbenih omrežij (Facebook, LinkedIn, YouTube).

Od izbranih ambasadorjev se pričakuje aktivna podporna promocija prek lastnih oglaševalskih in promocijskih aktivnosti, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

Z aktivnim vključevanjem v vsebine različnih poslovnih dogodkov, poslovnih delegacij kot tudi online konferenc in predstavitev za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, kot tudi s širjenjem sporočil kampanje preko lastnih kanalov, bodo ambasadorji bistveno pripomogli k celoviti promociji na nacionalni ravni.

Po pregledu prijav bo komisija prijavitelje, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo ambasadorjev slovenskega gospodarstva.

Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo ambasadorjev obveščeni po elektronski pošti.

Način predložitve prijave in prijavni rok

Poziv je odprt do 12. 3. 2021 na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija, kjer prijavitelji najdejo tudi oba prijavna obrazca. V celoti izpolnjena, podpisana in žigosana prijavna obrazca skenirajte in ju do vključno 12. 3. 2021, do 16. ure pošljite v jpg ali pdf obliki na e-naslov: gcs-ambasadorji@spiritslovenia.si.

Datum odpiranja prijav

Obravnave prijav bodo zaključene v najkrajšem možnem času oz. najkasneje do 5. 4. 2021.

Če SPIRIT Slovenija ugotovi, da je prijava nepopolna ali ne izkazuje zahtevanih pogojev, lahko prijavitelja po elektronski pošti pozove k dopolnitvi oz. predložitvi manjkajočih dokazil. V nasprotnem primeru takšne prijave ne obravnava.

Dodatne informacije

Vprašanje v zvezi z vsebino poziva lahko zainteresirani prijavitelji zastavijo prek elektronskega naslova: gcs-ambasadorji@spiritslovenia.si.

 

Več o samem pozivu si lahko preberete TUKAJ.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija