Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšanje epidemije za 30 dni

Vlada je na dopisni seji 09.04.2021 sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo.

Vlada je glede na aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 podaljšala razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije  za 30 dni.

Vlada je sprejela  tudi noveliran načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 prinaša spremembe pri izjemah za vstop v državo. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 odpravlja omejitev gibanja ponoči. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

12. aprila stopijo v veljavo sledeče spremembe

Vlada je določila, da bo po obdobju začasne ustavitve javnega življenja v celotni Sloveniji veljala ureditev rdeče faze. S ponedeljkom, 12. aprila 2021 bodo veljale sledeče spremembe:

Pouk poteka v šolah, varstvo otrok pa v vrtcih

Vsi učenci se vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo. Dijaki zaključnih letnikov so v šoli stalno prisotni.

Dijaški domovi so odprti že v nedeljo, 11. aprila 2021.

Uporaba mask na zunanjih površinah ni več obvezna

Uporaba maske na odprtih javnih krajih je obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje.

Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

Prepoved zbiranja in prireditev ostaja

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Podrobnosti in izjeme

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi

Na novo so dodane tri izjeme, ki omogočajo prehajanje med regijami:

 1. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 2. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 3. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Ostale izjeme in podrobnosti

Omejitve prodaje blaga in storitev

Ponujanje in prodaja blaga in storitev je dovoljena le določenim izjemam.

Izjeme brez pogoja testa za zaposlene:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • geodetske storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • čistilne servise in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme s pogojem testiranja za zaposlene:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitve turističnih agencij,
 • storitve salonov za nego živali.

Športna vadba je znova dovoljena tako registriranim kot rekreativnim športnikom

Trening je dovoljen naslednjim kategorijam:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • perspektivnim športnikom,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport,
 • udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena,
 • treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, in
 • brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju in velikih mednarodnih športnih prireditev.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Knjižnice, galerije in muzeji so odprti

Odprejo se knjižnice, muzeje in galerije, ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

Verski obredi so dovoljeni

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik med udeleženci,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
 • obvezno nošenje zaščitnih mask,
 • prepoved petja, in
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo

Med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa so dodani:

 • akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in
 • osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

Med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa so, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje, dodani:

 • delovni migranti in
 • osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Podrobnosti in izjeme

 

Vir: GOV.SI