Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na spletni strani Vlade Republike Slovenije je objavljen javni razpis za Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor.

 

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil ocenjeno vrednost javnega naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.441.933,61 EUR brez DDV.

 

Z deli bo izvajalec pričel po uvedbi v delo, skrajni rok za zaključek vseh del je 8 mesecev od uvedbe v delo. Natančen terminski plan izvajanja del bosta dogovorila izbrani izvajalec in naročnik v roku 8 dni po uvedbi v delo.

 

Ogled objekta oz. lokacije, kjer se izvajajo razpisana dela, je priporočljiv.

Zaradi organizacije poteka ogleda naj se ponudniki za ogled vnaprej prijavijo na elektronski naslov kontaktne osebe naročnika do 26. 5. 2021 do 11:00 ure. Ogledi so možni dne 27. 5. 2021 od 10:00 – 12:00 ure.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 17. 6. 2021 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Predmetno javno naročilo je del operacije »Interpretacijsko – informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova železarna Dvor«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostne naložbe: 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami, specifični cilj: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst.