Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V slovenski pravni red se je prenesla nova Direktiva 2018/957/EU. Spremembe in dopolnitve zakona so bile objavljene 20.7.2021, a te bodo začele veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Po novem bo čezmejno izvajanje storitev lahko uporabnik izvajal tudi z delavci, ki so bili napoteni k njemu, a le na podlagi dogovora z delodajalcem za zagotavljanje dela. Ta pogoj pa je, da je med delodajalcem za zagotavljanje dela in napotenim delavcem sklenjeno delovno razmerje za ves čas napotitve.

 

Tuji delodajalec, ki bo opravljal storitev na podlagi od enih zakonskih dovoljenih načinov bo moral pred pričetkom izvajanja storitev prijaviti storitev pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje z vsemi potrebni podatki, ki jih predpisuje dopolnitev zakonskega predpisa.

 

Bistvena novost novega zakonskega določila je, da se bodo čezmejne storitve izvajale s strani tujega delodajalca lahko največ 12 mesecev, a z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev. To pomeni, da bo moral tuji delodajalec predhodno prijaviti čezmejno storitev na Zavodu Republike Slovenije z obrazloženim obvestilom. V primeru, da tuji delodajalec nadomesti delavca z drugim napotenim delavcem ob upoštevanju istovrstne storitve in naziva delovnega mesta, se bodo te napotitve seštevale. Tuji delodajalec bo moral v času čezmejnega izvajanja storitev v Republiki Sloveniji na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo nadzornega organa dati na voljo vso dokumentacijo, ki je predpisana zakonskimi določili (ZČmIS-A).

 

Tudi tuje samozaposlene osebe bodo morale prijaviti opravljanje čezmejne storitve v Republiki Sloveniji, kot tuja podjetja. Prav tako pa bodo morali imeti ustrezno dokumentacijo, ki jih predpisujejo nova zakonska določila (ZČmIS-A).

 

Obenem se spreminja tudi zakon o delovnih razmerjih, ko tuji delodajalec napoti na začasno delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu. V času napotitve tujega delavca v Republiko Slovenijo mora tuji delodajalec zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije. Upoštevati pa mora kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, kot druga zakonska določila slovenske zakonodaje.

 

V primeru podaljšanja napotitve, ko ta presega 12 mesecev, mora prav tako tuji delodajalec zagotoviti vse pravice delavcu po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo delovna razmerja, kadar je to za delavca ugodneje.

 

Dostop do celotne zakonske objave sprememb in dopolnitev zakona.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2550/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev-zcmis-a

Besedilo: OZS