Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Ste prevoznik na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa in zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujete dodatna likvidnostna sredstva?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 800.000 €.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov posla.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 8 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti.
 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.
 • Najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek drugih državnih pomoči, ki so bile končnemu prejemniku dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.
 • Zavarovanje: poroštvo lastnikov gospodarske družbe in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

Kredit lahko pridobite, če

 • Kot glavno dejavnost izvajate mestni in primestni kopenski potniški promet(razen obratovanja žičnic in zobatih železnic), medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.
 • Ob oddaji vloge z isto davčno številko poslujete najmanj dve poslovni leti in imate v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno vsaj dva zaposlena.
 • Dokažete, da je na vaše poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa).
 • Na dan 31. 12. 2019 niste bili podjetje v težavah.
 • Nimate neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla, kar vključuje:

 • stroške blaga, materiala in storitev;
 • stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah v času širjenja epidemije korona virusa.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za opravljeno storitev.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

 

Rok za sklenitev pogodbe

31. 12. 2021 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

Več na strani: https://www.sid.si/financiranje-gospodarskih-subjektov-na-podrocju-cestnih-prevozov-promet-1