Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Osnovni namen vavčerskega sistema, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS)  je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) omogoča poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

 

Osnovne značilnosti vavčerjev:

 • Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP,
 • Hitra obravnava vloge, ki se oddaja na Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), lahko tudi preko sistema e-vavčer in ePortala SPS-a,
 • Vavčerji so na voljo skozi vse leto in so načeloma odprti do leta 2023 oz. do porabe proračunskih sredstev,
 • Sofinanciranje države znaša 60 % upravičenih stroškov oz. do 9.999,99 EUR za posamezen vavčer,
 • Skupna višina vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi znaša 30.000 EUR/leto
 • Upravičeni stroški vavčerjev za večina vsebinskih področij se nanašajo na obdobja od 01.01.2019 dalje ( obstajajo izjeme, zato je potrebno slediti posameznemu javnemu pozivu),

 

Po stanju 8.10.2021 so na SPS-u odprti naslednji vavčerji, katerih vsebine so dosegljive na povezavi

Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Vavčer za prototipiranje

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Vavčer za patente, modele, znamke

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Vavčer za prenos lastništva

Vavčer za tržne raziskave (objava poziva v Uradnem listu dne 8.10.2021)

Vavčer za kompetence (objava poziva v Uradnem listu dne 8.10.2021)

Posamezni vavčerji so bili v preteklem obdobju zaradi porabe sredstev določen čas zaprti, med novejšimi vavčerji pa velja omeniti:

 

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen vavčerja je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelave LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 (skladno s Priročnikom ILCD). V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani SPIRIT-a, prijavitelj mora za projekt pridobiti predhodno pozitivno mnenje SPIRIT-a (obvezna priloga zahtevka)

Obdobje upravičenih stroškov: do 30.09.2023

Najnižja spodbuda: 3.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Sredstva so na voljo v obdobju 2021-2023 v višini 409.000,00 EUR.

 

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM za mikro, mala in srednje velika podjetja

Namen vavčerja: podpreti ciljne skupine pri uvajanju poslovne  odličnosti  po  veljavnem  modelu  EFQM  2020  (v  nadaljevanju:  model  EFQM)  v  svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO)

Najnižja spodbuda: 300 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Vrednost javnega poziva: 108.494,84 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi

Obdobje upravičenih stroškov: do porabe sredstev oziroma do 31.03.2023

 

Javni poziv Javne agencije SPIRIT: Varovanje inovacijskega potenciala

Predmet javnega poziva: Zagotavljanje obratnega kapitala, dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Vsebina (dostopna na povezavi):

 • Možno je pridobiti sofinanciranje za več projektov, vendar je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo,
 • Število odobrenih projektov na prijavitelja je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021,
 • Najvišja višina subvencije na projekt znaša 9.991,90 EUR.

Rok in način oddaje vlog:

 1. rok: od 11. 10. 2021, 10:00  do  15. 11. 2021, 13:00 (CET)
 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET)

Vloga mora biti pripravljena in oddana preko spletne aplikacije javnega poziva v času odprtja posameznega roka. Vlogo mora elektronsko podpisati izključno zakoniti zastopnik prijavitelja s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.500.000,00 EUR za vsak rok.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.