Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine  največ 25.000 EUR tudi tokrat prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 650 podjetij, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.

 

Maribor, 31.12.2021 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 3. januarja 2021 v Uradnem listu RS št. 205/2020 objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja.

 

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočajo poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

 

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo večjo likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij.

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega

podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
  • je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah
  • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

 

Oddaja vlog

Z digitalizacijo prijave na razpis je SPS zelo poenostavil postopke in dokumente za izpolnjevanje in oddajanje vloge, kar se odraža tako v prihranku časa, kakor denarja, ki ga vlagatelji namenjajo za pripravo vloge.

Za prijavo na javni razpis smo na SPSu pripravili nezahtevno obliko in vsebino vloge s spletnim obrazcem SPSa “VLOGA ZA FINANCIRANJE P7 2021 – Mikrokrediti. ” Ta omogoča, da jo vlagatelj/kreditojemalec samostojno pripravi in skupaj s prilogai odda na ePortal SPSa: https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer:

 

20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej odobrena.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

Vlagatelji, katerim je bila odobrena vloga  po razpisu P7-2 2020, P7-3 2021 in P7-4 2021 niso upravičeni do mikrokredita po tem razpisu.

 

Razpis P7 2021– Mikrokrediti, najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi in v Ur. l. RS št. 205/2021.

logotipi