Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Državni zbor je na seji 11. 3. 2022 sprejel spremembe Zakona o dohodnini. Novela zakona prinaša postopen dvig splošne olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in boniteti za osebno vozilo na električni pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za samostojne podjetnike. Če bo zakon sprejet tudi v Državnem svetu, bodo spremembe pričele veljati že za leto 2022.

 

1. Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja

a) Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo

tabela

tabela

b) Znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%

c) Spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

Plačilo za poslovno uspešnost bo neobdavčeno do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS oziroma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje. Plačilo za poslovno uspešnost je lahko izplačano v denarju ali v naravi, enkrat ali večkrat letno.

d) Boniteta za osebno vozilo na električni pogon je enaka nič

e) Uvaja se dodatna olajšava v višini 1.500 EUR/leto za rezidenta po dopolnjenem 70 letu starosti in rezidenta, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

 

2. Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti

a) Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi RS ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. Določba bo veljala tudi za leto 2021, zato je smiselno z oddajo davčnega obračuna za leto 2021 počakati do uveljavitve sprememb zakona.

b) Spremembe pri olajšavah

Uvajajo se spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, olajšavah za donacije, olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, uvaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zelenih prehod, kot jih poznamo iz ZDDPO-2.

 

3. Razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala

a) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Normirani odhodki bodo znašali 10%, stopnja obdavčitve pa se znižuje iz 27,5% na 15%.

tabela

b) Dohodek iz kapitala

Znižuje se stopnja obdavčitve iz 27,5% na 25% in skrajšuje obdobje za obdavčitev. Po dopolnjenih 15 letih imetništva bo odsvojitev kapitala neobdavčena.

c) Odločitev zavezanca glede obdavčitve

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz kapitala sta obdavčena cedularno (dokončno). Skladno z novelo zakona pa se zavezanec lahko odloči o vštevanju omenjenih dohodkov v letno davčno osnovo, pri čemer odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun.