Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

SPOT

Javni poziv Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad je v petek dne 1. 4. 2022 v Ur. l. RS. št. 47/2022 objavil REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja.

Namen, cilj in predmet javnega poziva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

 

Ciljne skupine/upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo oz. srednje veliko podjetje) in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Javni poziv vsebuje 13. splošnih pogojev in 9 posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj. 

Vse pogoje si lahko preberete TUKAJ.

Višina sredstev na voljo 2022 – 2023:

300.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti (skladno z minimalnimi zahtevami), ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije (http://dihslovenia.si/vavcer/):

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.
   Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika.
   Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedba testiranja.
   Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedba testiranja.
   Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.

 

 

Roki in način prijave na javni poziv

Vloge bo mogoče preko ePortala SPS-a (https://eportal.podjetniskisklad.si/) oddati od petka, 1.4.2022. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.

 

Več o javnem pozivu si lahko preberete  tukaj.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.