Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Davčni organ je s pojasnilom št. 0920-11340/2022 z dne 1. 8. 2022 dopolnil pojasnilo glede davčne obravnave napitnine. Več informacij o prvem pojasnilu davčnega organa lahko preberete tu.

 

Davčni organ dopolnjuje prvotno pojasnilo z DDV obravnavo prejete napitnine, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje in ostale zaposlene. V tem primeru napitnina predstavlja prihodek podjetja (vključi se v davčno osnovo zavezanca) in je predmet obdavčitve z DDV, če je zavezanec identificiran za namene DDV. Na internem dokumentu zavezanec obračuna DDV po preračunani splošni stopnji od prejetega zneska napitnin. Hkrati pa je napitnina, ki se s strani delodajalca dodeli posameznemu zaposlenemu predmet obdavčitve in se vključi v davčno osnovo prejemnika.

 

V dopolnjenem pojasnilu se je davčni organ opredelil tudi do negotovinsko prejete napitnine. Načeloma velja, da z negotovinsko prejeto napitnino razpolaga zavezanec, lastnik gostinskega lokala, razen če je med delodajalcem in zaposlenimi sklenjen dogovor, ki določa drugače. Tak pogodbeni dogovor mora vsebovati določilo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu oziroma zaposlenim, če med zaposlenimi obstaja dogovor o razdelitvi, ki je neodvisen od delodajalca. Zavezanec je v primeru obstoja dogovora dolžan vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje napitnine v poslovnih knjigah (sredstva prejeta za tuj račun). Tako se negotovinsko prejeta napitnina ne pripozna med prihodki zavezanca, ni predmet obdavčitve z DDV ter se ne vključi v davčno osnovo prejemnika.

 

 

Katere korake je potrebno izvesti:

1.  Sprejeti interni akt o napitninah, v katerem jasno in nedvoumno zapišemo, da napitnina v celoti pripada delavcu/em

2. Skleniti anekse k pogodbam o zaposlitvi z določbo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu

3. Če se napitnina deli med zaposlenimi, se dogovor o razdelitvi sklene med zaposlenimi (neodvisno od delodajalca)

4. Vzpostaviti sistem, ki omogoča beleženje napitnine, ki jo prejme posamezni delavec

5. Vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje prejete napitnine (preko prehodnih postavk)

6. Ne pozabiti na izplačilo napitnine. Predlagam, da se izplačilo napitnine opravi najmanj enkrat mesečno, najkasneje ob izplačilu plače, na TRR zaposlenega.