Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

FURS vse prejemnike pomoči po interventni zakonodaji (tako imenovani protikorona ali PKP ukrepi) poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj, do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.

 

Interventna zakonodaja v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči določa vračilo prejetih sredstev, praviloma na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva (brez obresti) v 30 dneh. Omenjeno izjavo je bilo sicer treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej).

 

Če zavezanec izjave za vračilo upravičenja ne vloži, lahko FURS izvede nadzor. Več o vračanju – na strani FURS.

 

Predvidene kazni

 

Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po tem zakonu (drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP). Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

 

Po Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 -ZDUOP (53. člen) se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki v roku ne obvesti FURS o obveznosti vrnitve sredstev (šesti odstavek 39. člena). Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

  1. člen ZIUPGT določa, da se z globo od 1.200 do 15.000 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi previsoko zahtevanega zneska pomoči za financiranje regresa za letni dopust ali o naknadni ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev za pridobitev pomoči za financiranje regresa za letni dopust (prvi in drugi odstavek 30. člena tega zakona). Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

Glede na navedeno pozivajo prejemnike pomoči, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj, do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

 

Poziv se nanaša tudi na prejemnike vseh ostalih vrst pomoči (npr. delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, subvencija minimalne plače, subvencija za skrajšani delovni čas), ki niso navedene zgoraj in pri katerih veljajo tudi drugi pogoji za vračilo (npr. izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu itd.).

 

Možnost obročnega vračila

Na FURS se zavedajo, da lahko vračilo pomoči predstavlja precejšen likvidnostni izziv. Zato želijo opozoriti, da lahko prejemniki sredstev, ki jim je z odločbo naloženo vračilo neupravičeno prejetih sredstev, zaprosijo tudi za obročno vračilo pomoči. Podrobnejša pojasnila v zvezi z uveljavljanjem obročnega vračila pomoči so dostopna na spletni strani FURS in na portalu eDavki.