Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 128/2022 dne 7.10.2022 objavil javni razpis P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit.

 

Predmet razpisa (produkta) so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti MSP-jem enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita,
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

 

Skupni razpoložljivi znesek razpisa znaša 32,0 mio EUR, in sicer:

 1. 27,0 mio EUR je namenjenih vlagateljem z registrirano glavno dejavnostjo CPredelovalne dejavnosti. Iz tega področja se na razpis ne morejoprijaviti podjetja, ki imajo registrirano in opravljajo naslednjo glavno dejavnost:
 • C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
 • C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
 • C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
 • C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
 • C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
 • C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
 • C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil.
 1. 5,0 mio EUR je namenjenih vlagateljem z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestnega potniškega prometa. SKD klasifikacija zajema naslednje dejavnosti:
 • I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje,
 • I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov,
 • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač,
 • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti,
 • N82.3 – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

 

Višina kreditiranja: od 20.000 EUR do 100.000 EUR

 

Pogoji kreditiranja:  

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

 

V okviru upravičenih stroškov, ki so predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v obratna sredstva, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače, zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Rok za oddajo vloge: 15.11.2022 do 14.00 ure

 

Na razpis se MSP-ji lahko prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca »VLOGA ZA FINANCIRANJE P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit na ePortalu SPS-a. Vlogo lahko pripravite samostojno in jo skupaj s prilogami oddate na ePortal SPS-a: https://eportal.podjetniskisklad.si/

 

Celoten javni razpis je moč najti na povezavi

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.