Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

NEPOVRATNA SREDSTVA – Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

 

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

 

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

 

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

 

Oddaja vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP bo potekala elektronsko prek aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.

 

Spletna aplikacija bo aktivna s 1. novembrom 2022, od 12.00 ure dalje. Povezava do aplikacije bo objavljena 31. oktobra 2022.

 

Kaj lahko pripravite pred začetkom oddaje vlog?
 1. Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) skladno z navodili AJPES eEDP servisa. KDP mora biti preverljiv na eEDP AJPES servisu.
 2. Pripravite vse račune januar-december 2021 za elektriko in zemeljski plin, iz katerih mora biti razvidna CENA/ENOTO in KOLIČINA. V kolikor tega nimate, morate pridobiti listine, s katerimi lahko dokažete vrednosti, ki jih boste prijavili.
 3. Pripravite račune za elektriko in zemeljski plin za junij-september 2022 za elektriko in zemeljski plin, za oktober-december 2022 boste vpisali ocenjene vrednosti.
 4. Vse račune zložite po vrsti (vsakemu računu za leto 2022 zraven pripnite še dokazilo o plačilu) in pripravite skupen PDF dokument (ločeno za vsako leto), ki ga že lahko podpiše zakoniti zastopnik.
 5. Matične številke vseh povezanih podjetij (nadrejena in podrejena) ter njihove zneske dosedanje pomoči.
 6. Znesek dosedanje skupne pomoči za prijavitelja.
 7. Če ste energetsko intenzivno podjetje morate:
  • pripraviti odločbo, s katero boste dokazovali, da ste res energetsko intenzivno podjetje.
  • računovodske izkaze, s katerimi boste dokazovali izgubo.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila dodatne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

 

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), zato podjetja opozarjamo, naj ne pričakujejo posebnega javnega razpisa. Zakon je dostopen TUKAJ.

V kolikor se boste odločili za pomoč, ne odlašajte z oddajo.

 • Predlagamo vam, da najprej proučite, ali ste upravičenci- glej info Spirit!
 • Nikakor ne morete pa biti upravičenec:

-če  je vaša  priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW

– če ste ustanovljeni po 1.12.2021

–  če ne spadata po SKD pod šifre 101, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 117, 118, 141, 142, 358, 360, 452, 453, 456, 457, 354, 357, 713.

–  če se vam cene na enoto električne energije in/ali zemeljskega plina v upravičenem obdobju (tj. od 1. junija. 2022 do 31. decembra 2022) glede na referenčno obdobje (tj. 1. januar 2021 do 31. december 2021) niso najmanj podvojile.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija