Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

Kaj prinaša nov ukrep sofinanciranja visokih cen energentov

Vlada RS je na seji dne 6. decembra, sprejela Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Pomoč gospodarstvu vključuje ukrepe na področju sofinanciranja visokih cen energentov, ohranjanja delovnih mest in izboljšanja likvidnosti podjetij. Skupna višina pomoči je ocenjena na 1,2 milijarde evrov.

Nov ukrep sofinanciranja cen visokih energentov  dviga med gospodarstveniki veliko prahu. Delodajalske organizacije so podale skupno stališče, da modela pomoči za energente podjetjem, kot izhaja iz Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev energetske krize, ne podpirajo. Delodajalske organizacije opozarjajo, da Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce ni dosegla svojega namena, saj dobavitelji še vedno ponujajo bistveno višje cene električne energije, kot je bilo kalkulirano v modelih, ki so tvorili osnovo za oblikovanje vrst pomoči.

Delodajalske organizacije predlagajo, da se predlog zakona spremeni na način bo malim in srednje velikim podjetjem v RS omogočena pomoč v skladu z ukrepom, ki ga je Evropska komisija določila v začetka oktobra in kjer je postavila cenovno zavoro do 180 evrov/MWh.

In kaj prinaša Ukrep sofinanciranja visokih cen energentov iz Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize?

Ukrep prinaša sofinanciranje  visokih  cen energentov ( elektrika, zemeljski plin in tehnološka para) za obdobje med  1. januarjem in 31. decembrom 2023 po shemi, ki jo mora potrditi še Evropska komisija.

Do pomoči so upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice in sindikati, ki opravljajo  gospodarsko dejavnost. Upravičenci niso mali poslovni odjemalci in  subjekti, ki opravljajo dejavnosti financ in zavarovalništva.

Do pomoči  tudi niso upravičeni vsi, ki imajo neporavnane obveznosti do države v višini 50 evrov ali več ali pa so v postopku stečaja ali likvidacije, oziroma vsi tisti, za katere veljajo sankcije Evropske unije zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Ukrep predvideva enostavno pomoč in 4 vrste posebne pomoči. Vstopni pogoj je 1.5 kratnik dviga cen elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Primerjava cene se bo izračunavala glede na povprečno ceno v 2021.

Pri izračunu enostavne pomoči se bo upoštevala dejanska količina porabljenega energenta v letu 2023. Pri izračunu posebne pomoči pa se bo  upoštevalo 70 odstotkov porabljene količine energenta v letu 2021.

Predlog zakona določa ceno na enoto energenta v letu 2023, do katere bodo lahko upravičenci prejeli subvencijo. Za električno energijo znaša cena 510 evrov,  za zemeljski plin pa 160 evrov.

Najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje bo lahko znašala od  dveh milijonov evrov do 150 milijonov evrov na upravičenca. Za prejem posebne vrste pomoči nad 4 milijone evrov je potrebna odobritev Vlade Republike Slovenije.

Višina enostavne pomoči znaša povračilo 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma do višine 2 milijonov evrov skupne pomoči. Pomoč v kmetijstvu bo nižja, in sicer do 250.000 evrov in v ribištvu do 300.000 evrov.

Poleg enostavne pomoči, predlog zakona določa še 4 vrste posebne pomoči.

Osnovna posebna pomoč znaša v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov in do največ 4 milijone evrov skupne pomoči. Poleg tega predlog zakona določa še  posebno pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov in do 100 milijonov evrov; posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v višini 65 odstotkov upravičenih stroškov in do 50 milijonov evrov ter posebna pomoč v posebnih sektorjih v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov in do 150 milijonov evrov.

V primeru, da ima upravičenec  v letu 2023 nižjo ceno na enoto električne energije od 150 evrov oziroma od 79 evrov za zemeljski plin, ni upravičen do posebne vrste pomoči, kljub temu da bo izpolnjeval vstopni prag 1,5 kratnika za pomoč. Do pomoči ni upravičen tudi, če prodaja viške energije po nižji ceni.

Rok za izpolnitev digitalne vloge za prejem pomoči v aplikaciji agencije SPIRIT Slovenija  je do 28. februarja 2023 do 12. ure.  Upravičenci bodo v aplikaciji sami izbrali vrsto in višino pomoči, ki bo izračunana s pomočjo objavljenega kalkulatorja in potrdili izjave, ki izhajajo iz zakona.

Upravičenci lahko prvo izplačilo pričakujejo do konca  marca 2023. Prvo izplačilo bo obsegalo pomoč v višini 80 odstotkov ocenjene vrednosti pomoči za prvo trimesečje (januar – marec). V nadaljevanju bodo upravičenci prejeli redna mesečna izplačila v višini 80 odstotkov ocenjene vrednosti pomoči za posamezen mesec. Preostanek 20 odstotkov pomoči bodo upravičenci lahko prejeli s poračunom dejanskih stroškov v februarju 2024, če bodo dejanski stroški večji od med letom izplačane pomoči.

 

 

Anja Grahek, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija