Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Kaj prinašajo nove spremembe dohodninske zakonodaje?

 28. 11. 2022 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA).  Zakon  bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.

9 področij najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša spremembe dohodninske zakonodaje

1. Na novo se določa se nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, ki se ne všteva v davčno osnovo:  v davčno osnovo se ne všteva nadomestilo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu

2. Na novo se določa višina neobdavčenega izplačila  dela plače za poslovno uspešnost : izplačilo največ do višine  100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS in če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu

3. Normirani odhodki:

Na področju normiranega ugotavljanja odhodkov za s.p. normirance je prišlo do velikih sprememb in občutnega povišanja dohodnine, na račun zmanjšanja vnaprej priznanih normiranih odhodkov.

Če ste normiranec, je odvisno od tega, kako močno vas bodo udarile spremembe po žepu, ali ste tako imenovani popoldanski normiranec ali ste polnov samozaposleni oziroma imate polno zaposleno osebo v neprekinjenem trajanju najmanj 9 mesecev.

V primeru, da ste polno samozaposleni ali imate zaposleno 1 osebo za polni delovni čas se do višine 50.000€ za vas nič ne spreminja, občutno zmanjšanje priznanih odhodkov pa boste občutili že pri prihodkih nad 50.000€, saj se iz doslej priznanih  odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, le-ti zmanjšajo kar za polovico na višino 40% prihodkov. Pri ustvarjenih prihodkih nad 100.000€ pa prihodki sploh niso priznani!

Spodnja tabela prikazuje primer samozaposlenega ali vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas za najmanj 9 mesecev

  1. če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
50.000,00 80%
50.000,00 100.000,00 40% nad 50.000,00
100.000,00 0% nad 100.000,00

Še bolj pa boste občutili povišanje dohodnine na račun drastičnega zmanjšanja vnaprej priznanih normiranih odhodkov, če imate popoldanski s.p. in ste normiranec. Pozor, to enako velja tudi za upokojence, ki imajo s.p. in so normiranci. Namesto doslej priznanih odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, bo to doslej veljalo le v primeru, če boste prejeli prihodke do višine 12.500€. Nad to mejo in do 50.000€ bodo priznani odhodki le v višini 40% vseh ustvarjenih prihodkov, nad 50.000€ pa ne bo nič priznanih prihodkov.

Spodnja tabela prikazuje primer za popoldanske s.p. normirance

2. če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
12.500,00 80%
12.500,00 50.000,00 40% nad 12.500,00
50.000,00 0% nad 50.000,00
4.  Na novo je ponovno obdavčen odkup lastnih deležev  kot dividenda

5. Ponovno se zviša stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem  na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur – 1,17259 * skupni dohodek

7. Prizna se posebna olajšava prejemniku dohodka iz delovnega razmerja do dopolnjenega 29. leta starosti prizna  v višini 1.300 eur letno

8.  V zadnjem dohodninskem razredu se zviša stopnja  iz 45% na 50%

9. Olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024 se spreminjajo:

za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.