Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)- Od danes, 21. 2. možen vnos vlog

Dne 28. 12. 2022 je stopil v veljavo Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22), v katerem je določen tudi začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal tudi subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letu 2023. V okviru zakona so za ta namen predvidene različne vrste pomoči, skupno je za subvencije za upravičene stroške od 1. januarja do 31. decembra 2023 na voljo 650 milijonov evrov. Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od dveh milijonov evrov pa vse do 150 milijonov evrov na upravičenca. Ti bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za povišanje stroškov električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Upravičence obveščamo, da je od danes, 21.2. 2023 odprta aplikacija za oddajo vlog. Vloge se bodo oddajale preko aplikacije JRP 
21. 2. 2023 – Aplikacija za oddajo vlog je odprta!

Kaj lahko pripravite pred začetkom oddaje vlog ZPGOPEK

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) skladno z navodili AJPES eEDP servisa. KDP mora biti preverljiv na eEDP AJPES servisu. Če imate Halcom KDP preberite in upoštevajte naslednja navodila!

Pripravite vse račune januar-december 2021 za elektriko, zemeljski plin in/ali tehnološko paro, ki so vir podatkov za CENO/ENOTO in KOLIČINO, ki jo boste vnašali v aplikacijo.

V kolikor imate na računih več tarif (MT, VT, itd.) izračunajte skupno količino in povprečno ceno na enoto. Kako? Poglejte prikaz. Pri izračunu upoštevajte vsa odjemna mesta in dobavitelje.

Pripravite pogodbe za elektriko, zemeljski plin in/ali tehnološko paro za leto 2023 in podatke za vpis ocenjene vrednosti za leto 2023.

Podatke v aplikacijo vpisujete za vsak posamezni mesec in za vsak energent posebej.

Matične številke vseh povezanih podjetij (nadrejena in podrejena) ter njihov znesek dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 2.1 in/ali 2.4 začasnega okvira.

Znesek dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 2.1 in/ali 2.4 začasnega okvira za prijavitelja.

Posebno opozorilo za mikro, mala in srednja podjetja

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

 

Kdo so upravičenci?

V skladu s 3. členom zakona so upravičenci podjetja in samostojni podjetniki, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, društva in zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Kdo ne sodi med upravičence?

Upravičenec ne more prejeti pomoči:

  • če ima na dan 31. december 2022 registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti),
    če je zoper njega na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ima neplačane zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 evrov in več,
  • v primeru, da je v postopku prisilne poravnave, ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
    če sodi med male poslovne odjemalce, za katere je od 1. septembra 2022 urejena regulacija cen električne energije in zemeljskega plina,

 

  • če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,
  • če špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (1. januar do 31. december 2022). Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene.
POMEMBNO: Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

Upravičeno obdobje in upravičeni stroški

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023. Upravičeni stroški so stroški nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Elektronska oddaja vlog preko spletne aplikacije

Upravičenci bodo pomoč za gospodarstvo uveljavljali tako, da bodo oddali elektronsko vlogo preko spletne aplikacije, ki jo bo vzpostavila javna agencija SPIRIT Slovenija.

Spletna aplikacija za oddajo vlog bo vzpostavljena do 13. februarja 2023, vloge pa bodo upravičenci lahko začeli oddajati predvidoma od 21. februarja 2023 od 12:00 (CET) naprej.

V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpisal vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje. Pri samem izračunu si bo upravičenec lahko pomagal tudi s priročnim EXCEL kalkulatorjem, objavljenim na tej spletni strani.

Rok za oddajo vlog bo 28. februar 2023 do vključno 12:00 (CET).

Višina subvencije

Osnova za izračun subvencije je tisti del cene za energente v letu 2023, ki presega 1,5-kratnik povprečja cen za energente iz 2021.

Višina subvencije je odvisna od vrste pomoči, in znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov, in sicer:

enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov.
osnovna posebna pomoč za podjetja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov.
posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov.
posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, znaša 65 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 50 milijonov evrov.
posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov, največ 150 milijonov evrov pomoči.
Z zakonom je določena najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v letu 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja. To je 510 evrov na MWh pri elektriki in 160 evrov na MWh pri zemeljskem plinu. Hkrati je določena najnižja cena na enoto energenta v letu 2023, in sicer 150 evrov na MWh pri elektriki in 79 evrov na MWh pri zemeljskem plinu.

POMEMBNO: Upravičenec lahko v okviru tega zakona uveljavlja le eno vrsto pomoči za gospodarstvo.

Več na strani SPIRIT.