Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Novela Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1A), ki prinaša pomembne novosti za ranljive skupine. Novelo zakona je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki tako usklajuje slovenski pravni red s pravom EU, z njo pa sledi tehničnemu napredku na področju tehničnih proizvodov.

Tehnične zahteve za proizvode odslej bolj prilagojene ranljivim skupinam

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti je temeljni zakon na področju tehnične zakonodaje. Skupaj z standardizacijo, akreditacijo, meroslovjem in organi za ugotavljanje skladnosti tvori tako imenovano infrastrukturo kakovosti. Zakon že danes predstavlja horizontalni pravni okvir za zagotavljanje varnih neživilskih proizvodov na trgu, novela zakona pa ta okvir dela še bolj jasen in krepi določbe za izvajanje nadzora ter s tem ustvarja poštene konkurenčne pogoje na trgu.

Novela zakona  dodaja tudi nov javni interes, kot so zahteve o dostopnosti proizvodov za invalide, saj vse več tehničnih proizvodov sledi potrebam ranljivih skupin in upošteva možnost uporabe proizvodov za invalide. Dober primer takšnih prilagoditev so denimo dvigala, ki morajo imeti gumbe za upravljanje na primerni višini in opremljene s številkami v Braillovi pisavi. Tudi radijska oprema (na primer mobilni telefoni) se prilagaja ranljivim skupinam – slepim in slabovidnim s povečanimi črkami in glasovnimi sporočili, slušno prizadetim pa z uporabo svetlobnih signalov namesto zvočnih.

Med gospodarske subjekte, ki so zavezani k spoštovanju zakona, so dodani ponudniki storitev odpremnih skladišč. Prenovljeni zakon je podlaga podzakonskim predpisom glede obveznosti lastnika in skrbnika proizvoda v zvezi z zagotavljanjem varnosti delovanja in vzdrževanjem proizvoda na način, ki je potreben za zagotovitev zaščite javnega interesa. Prav tako posodablja kazenske določbe v zvezi z neupoštevanjem obveznosti in natančneje določa pooblastila inšpekcijskih organov v okviru obstoječih pristojnosti pri nadzoru trga skladnosti proizvodov.

Vir: MGTŠ