Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 Kaj prinaša novela Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

 

Novela Zakona o tujcih (ZTuj-2G) je stopila v veljavo 27. aprila 2023, potem ko je bila objavljena v Uradnem listu št. 48 dne 26.4.2023.

Katere bistvene spremembe prinaša novela

Osebno vročanje

Med bistvenimi spremembami so, da se prvo dovoljenje za začasno prebivanje osebno vroči tujcu ali njegovemu zakonitemu zastopniku, razen če zakon ne predvideva drugače. Tujec lahko prošnjo za začasno prebivanje vloži pri pristojnem organu, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, pri čemer se dovoljenje za začasno prebivanje v postopku podaljšanja ali izdaje nadaljnjega dovoljenja osebno vroči, vendar lahko vlagatelj izbere način vročitve.

Menjava delodajalca ali delo pri več delodajalcih

Sprememba prav tako dovoljuje tujcu, da med veljavnostjo enotnega dovoljenja zamenja delodajalca ali delovno mesto pri istem delodajalcu, ali da se zaposli pri dveh ali več delodajalcih s soglasjem pristojnega organa. Prošnjo za soglasje lahko vloži tujec ali delodajalec z ustreznimi dokazili. Soglasje ni potrebno, če ga zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ne zahteva.

Prednostna obravnava prošenj za delodajalce v javnem sektorju

Novost je, da se bodo prednostno obravnavale prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za tujce, ki se bodo zaposlili pri delodajalcih v javnem sektorju, pri čemer se obstoj javnega interesa ugotavlja na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega državnega organa s strani Vlade Republike Slovenije.

Spremembe pri dovoljenju za prebivanje zaradi združitve družine

Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda in podaljšuje na prošnjo tujca, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi. Sredstva ne smejo biti nižja od ravni določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke. Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve se podaljšuje, vendar polnoletni družinski član mora izpolnjevati pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni, razen v primeru zdravstvenih razlogov. Za dokazovanje znanja slovenskega jezika se zahteva spričevalo  o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira) ali s sprejemom v veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji. Pogoja znanja slovenskega jezika pa ni potrebno izpolnjevati polnoletnemu družinskemu članu v primeru zdravstvenih razlogov.

Za stalno prebivanje v Sloveniji se zahteva znanje slovenskega jezika na osnovni ravni A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira

Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji je potrebno poleg ostalih pogojev izpolniti tudi zahtevo po znanju slovenskega jezika na osnovni ravni (A2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira). Tujci morajo predložiti dokazilo o znanju slovenščine v obliki spričevala ali vpisa v izobraževalno ustanovo, ki izvaja javno veljavni program izobraževanja “Slovenščina kot drugi tuj jezik”.

Tujcem, ki niso državljani EU-ja, se brezplačno zagotavljajo programi za učenje slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe, s ciljem hitrejšega vključevanja v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Poleg tega se jim omogočajo programi za medsebojno poznavanje in razumevanje s slovenskimi državljani ter informiranje v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.

Programi za učenje slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe so namenjeni tujcem, ki prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje ter njihovim družinskim članom, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

 

Tudi obmejnim delavcem se dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o pravicah obmejnega delavca, odločbe o zavrnitvi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje in ostala potrdila vročijo osebno tujcu ali njegovemu zakonitemu zastopniku. Pri tem je treba opozoriti, da se zahteva po predložitvi potrdila o znanju slovenskega jezika pri podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in pri postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje začne uporabljati od 1. novembra 2024.