Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Sprejeti noveli Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o tujcih, ki so usmerjene v odpravo administrativnih ovir in hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje ter potrdil o prijavi. Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so usmerjene v poenostavitev postopkov brez manjše pravne varnosti tujih delavcev. Cilj ministrstva za delo ni le zagotoviti zadostnega števila delavcev, temveč tudi ustrezne delovne pogoje in pošteno plačilo. Oba zakona veljata, in z njima se pričakuje lažje zaposlovanje tujcev, ki bo najbolj pomagalo gostinstvu, turizmu, prevozništvu in gradbeništvu, pa tudi industriji. Tujec lahko zdaj zamenja delodajalca in delovno mesto v času veljavnosti enotnega dovoljenja, ali se zaposli pri več delodajalcih, če ima soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Nova zakonodaja ne velja za delodajalce v javnem sektorju, predvsem ne na področju zdravstva in socialnih storitev.

Državni zbor je po vetu državnega sveta v ponovljenem postopku ponovno potrdil spremembe zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Obe noveli sta že stopili v veljavo, sedaj pa lahko le čakamo na pozitivne učinke na lažje zaposlovanje tujcev, kot jih je napovedala vlada.

Obrtniki in podjetniki ter celotno gospodarstvo se v zadnjem času sooča z velikim pomanjkanjem delovne sile v gostinstvu, turizmu, prevozništvu in gradbeništvu in celotni industriji.

Po novem si obrtniki lahko obetajo hitrejše in enostavnejše postopke

Spremembe Zakona o tujcih odpravljajo administrativne ovire in omogočajo hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Po navedbi predlagateljev naj bi omogočile hitrejše in enostavnejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi na upravnih enotah.

Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev naj bi prinesle poenostavitev postopkov. Poleg zagotovitve zadostnega števila delavcev je cilj ministrstva za delo tudi poskrbeti za ustrezne delovne pogoje ter pošteno plačilo.

Po novem bo tujec lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Z uveljavitvijo novele zakona bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), torej brez odločbe upravne enote. Za tujce, za katere bodo delodajalci, ki svojo dejavnost izvajajo na področjih državnega oziroma javnega sektorja, se določbe novele zakona ne bodo uporabljale.

Izjema državni oz. javni sektor – novela se ne uporablja

V državnem oziroma javnem sektorju, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev (zdravstveni domovi, domovi za starejše, varstveno delovni centri in socialnovarstveni zavodi za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu ter v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve) je veliko pomanjkanje ustreznega kadra. Postopki na ZRSZ so zahtevni zaradi ugotavljanja izobrazbe, jezikovnega znanja in usposobljenosti tujcev, zato se za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju novela zakona ne uporablja, kar pomeni, da ZRSZ ne bo dajal soglasij k zaposlitvam v javnem sektorju. Prosilci za azil, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito pravico do dostopa na trg dela, bodo lahko pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih statusa prosilca za azil. Po do sedaj veljavnem zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih statusa prosilca za azil.

Določa se nov rok za nastop dela, ko tujec, v času veljavnosti enotnega dovoljenja, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih na podlagi novega soglasja ZRSZ, torej brez pisne odobritve upravne enote.

Ali bodo spremembe obeh zakonov v resnici prinesle hitrejše in enostavnejše postopke ter pomagale obrtnikom in podjetnikom do delovne sile, bo pokazala praksa. Sedaj pa se lahko le sprašujemo o tem, kako dolgotrajni bodo postopki za pridobivanje soglasja ZRSZ in ali lahko resnično pričakujemo tako pozitivne učinke kot jih obljublja ministrstvo za delo, če se novela za državni oz. javni sektor ne uporablja ravno zaradi zahtevnosti postopkov na ZRSZ.