Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na 55. seji je vlada sprejela uredbo o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz teh virov ter predlog posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Uredba omogoča dodeljevanje finančne pomoči za investicije v nove proizvodne naprave v zvezi z obnovljivimi viri energije, shranjevanjem električne energije in toplotno proizvodnjo iz obnovljivih virov.

 

Pomoč bo dodeljena glede na inštalirano moč naprav ter za različne tehnologije, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Za ta namen je na voljo skupno 150 milijonov EUR.

Javni poziv za pridobitev teh sredstev bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru 2023. Izvajanje poziva bo v pristojnosti Centra za podpore Borzen, ki bo odgovoren za ocenjevanje vlog in dodeljevanje sredstev po postavljenih merilih in pogojih.

Ta uredba in pomoč, ki bo na voljo, imata ključno vlogo pri spodbujanju prehoda na obnovljive vire energije ter izboljšanju energetske učinkovitosti in trajnostnem razvoju države. Z naložbami v tehnologije iz obnovljivih virov energije ter shranjevanjem in toplotno proizvodnjo iz teh virov se bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter ustvarjanju bolj čistega in trajnostnega energetskega sistema.

Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov

 

Do pomoči bodo upravičene investicije v nove proizvodne naprave glede na inštalirano moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, in sicer:

 

  • proizvodnjo el. energije iz SE, GE in HE z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba;
  • proizvodnjo el. energije iz VE z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
  • soproizvodnjo el. energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
  • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

 

V okviru teh projektov je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije.

Upravičenci za dodelitev pomoči so pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, in samoupravne lokalne skupnosti.

Za podpore bo na voljo 150 milijonov EUR, javni poziv pa bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru 2023, izvajal ga bo Center za podpore Borzen d. o. o.

 

Vir: VRS