Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nova ocena požarne ogroženosti: kaj, za koga in kakšni ukrepi so povezani?

V veljavi je pravilnik za izdelavo ocene požarne ogroženosti (Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, Ur. l. RS, št. 180/20). Ocena požarne ogroženosti predstavlja podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom. Pravilnik je v veljavo stopil v 2020, oceno pa je potrebno zagotoviti do decembra 2023, zato vsi tisti, ki tega še niste uredili, je to obvezna nuja, če se želite izogniti morebitnim nevšečnostim. 

Ocene požarne ogroženosti se sedaj izdelujejo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. To pomeni, da bo ocena požarne ogroženosti pripravljena za vsako stavbo posebej, kar omogoča boljšo prilagoditev ukrepov glede na njene specifične značilnosti.

Poleg tega se lahko ocene požarne ogroženosti izdelujejo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«. To velja v primerih, ko je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom. Takšen pristop omogoča bolj celovit pregled požarne ogroženosti in zajema tudi okolico ter morebitne gradbene objekte, ki lahko vplivajo na varnost stavbe.

Vendar pa ocena požarne ogroženosti ni le formalni postopek. Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je potrebno stavbo najprej klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 ter Tehnično smernica TSG-V-006:2018) ter določiti njeno večinsko namembnost.

Končna stopnja požarne ogroženosti je ključna, saj od nje odvisno izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom. Med njimi so:

  1. Izdelava požarnega načrta: Ta načrt vsebuje natančne informacije o požarni varnosti stavbe ter ukrepe, ki jih je potrebno izvesti za zmanjšanje tveganja požara.
  2. Izdelava načrta evakuacije: Načrt evakuacije je bistvenega pomena za uspešno in varno evakuacijo v primeru požara. Vključuje jasne smernice, poti in smeri izhoda ter zbirna mesta za ljudi in morebitne živali.
  3. Pogoji in način izvajanja požarne straže: Požarna straža je pomemben preventivni ukrep, zlasti pri dogodkih ali aktivnostih, ki povečujejo možnosti za požar.
  4. Pogoji in način izvajanja požarnega varovanja: To vključuje ukrepe za preprečevanje izbruhov požarov, kot so namestitev protipožarnih sistemov, nadzor nad električnimi napravami itd.
  5. Pogoji za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom: V vsaki stavbi mora biti določena oseba, ki je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in skrb za varnost v primeru požara.
  6. Vrste, način in periodičnost usposabljanja varstva pred požarom: Usposabljanje zaposlenih in prebivalcev stavbe glede ukrepov za požarno varnost je ključnega pomena za pravilno delovanje v kriznih situacijah.

Nova ocena požarne ogroženosti bo tako prispevala k celoviti in učinkoviti požarni varnosti v Sloveniji. S tem se bo zmanjšalo tveganje za požare ter omogočilo hitrejše in bolj usmerjeno ukrepanje v primeru izbruha požara. Vsi lastniki stavb, upravniki in odgovorne osebe morajo skrbno upoštevati novo zakonodajo ter aktivno prispevati k večji varnosti svojih objektov in okolice.