Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

Na voljo ugodna likvidnostna posojila kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo -P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit

Image by Freepik

 

Slovenski podjetniški sklad ponuja ugodna likvidnostna posojila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih je prizadela energetska kriza.

Namen P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Prosilci lahko vlogo pripravite samostojno, saj je vloga nezahtevna.

Kdo je upravičen do posojila:

Razpis je odprt za fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in imajo status mikro, malo ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Datum ustanovitve: Podjetje mora biti ustanovljeno in delovati pred 01.01.2022 kot gospodarska družba ali podjetnik.
  • Zaposleni: Podjetje mora imeti vsaj eno zaposleno osebo, ki dela za polni delovni čas. V tem primeru se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri samostojnem podjetniku, če je njegovo edino zaposlitev.
  • Poslovna uspešnost: Podjetje mora imeti vsaj oceno SB86 – S.BON-1, ki je objavljena na spletni strani Ajpes, na podlagi letnega poročila za leto 2022.
  • Finančna stabilnost: Podjetje mora imeti poravnane vse obveznosti do Sklada, ki objavlja razpis, ter do drugih državnih institucij.
  • Strošek energije: Letni strošek za energijo v letu 2022 mora znašati vsaj 0,5 odstotka od čistih prihodkov od prodaje podjetja.

Pogoji sofinanciranja in posojilni pogoji:

 • Višina posojila: Možno je zaprositi za posojilo v razponu od 15 do 100 tisoč €.
 • Omejitev glede višine posojila: Višina posojila ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022.
 • Finančna konstrukcija: Zaprosilo mora vključevati izkazano zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške.
 • Število vlog: Po tem razpisu se lahko odobri največ eno vlogo na podjetje.
 • Obrestna mera: Obrestna mera je fiksna in znaša 2,6 odstotka.
 • Zavarovanje posojila: Za posojila do 50 tisoč evrov je zahtevanih osem menic podjetja, za posojila višjih vrednosti pa osem menic ter osebno poroštvo.
 • Odplačilna doba: Odplačilna doba za posojila do 50 tisoč evrov je do pet let, za višje vrednosti pa do sedem let.
 • Možnost moratorija: Obstaja možnost uveljavljanja moratorija do šest mesecev, ki pa se lahko podaljša do 24 mesecev.
 • Pokrivanje stroškov projekta: Posojilo lahko krije 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški:

 • Stroški, ki so oz. bodo nastali med 1. januarjem 2023 in 31. majem 2024.
 • Posojilna sredstva je dovoljeno porabiti za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugi operativni stroški.

Kaj  NE sodi med upravičene stroške:

 • stroški  za nakup ali obnovo cestno prevoznih sredstev,
 • stroški  za gradnjo, nakup ali obnovo poslovnih nepremičnin,
 • stroški plač in vsi pripadajoči stroški iz delovnega razmerja.

Vloge lahko oddate le  elektronsko preko ePortala SPS.

Podpisovanje vloge poteka dvofaktorsko, odgovorna oseba podjetja bo na mobilni telefon prejela geslo, s katerim bo dokončala podpis. Če vloga ne bo pravilno podpisana (podpiše jo lahko le odgovorna oseba, ki je pooblaščena za zastopanje podjetja, denimo direktor, prokurist) bo vloga kot neustrezna zavrnjena.

Roki za oddajo vlog – dva prijavna roka, in sicer:

 • 15. september in
 • 15. november 2023.

Več informacij o javnem razpisu ter razpisni dokumentaciji: https://www.podjetniskisklad.si/p7e-2023-krizno-likvidnostni-kredit/