Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

 

Najnovejši ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Vlada s spremembami zakona o odpravi posledic naravnih nesreč uvaja nekatere ukrepe, s katerimi bo pomagala prizadetemu gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem.

Ukrepi subvencioniranja dela

Subvencioniranje čakanja na delo

Za ohranitev delovnih mest smo pripravili ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo za delodajalce, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav, razen v zakonu navedenih izjem.

Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za mesec maj 2023. Novela zakona predvideva tudi možnost podaljšanja ukrepa s sklepom Vlade do 31. decembra 2023.

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 in ob tem uveljavlja pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

V primeru odpuščanj delavcev iz poslovnega razloga in delitve dobička, novela zakona vsebuje varovalko. Delodajalci, ki so uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače tako za primer čakanja na delo kot višje sile, bodo morali v primeru teh ravnanj prejeta sredstva vrniti v celoti.

Subvencioniranje odsotnosti delavca zaradi višje sile

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Rok za oddajo vlog je 28. avgust.

Delodajalci lahko tako subvencijo višje sile kot čakanja na delo uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog je 28. avgust.

Delodajalci lahko obiščejo katero izmed lokacij Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge. Zavod je za pomoč vlagateljem vzpostavil tudi kontaktni center – 080 20 55.

Pomoč samozaposlenim

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Izjava, ki jo bo samozaposlenim potrebno predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra. Izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra.

Višina pomoči

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

 • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
 • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
 • 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kakšni so pogoji

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Podrobnejše informacije o ukrepu pomoči za samozaposlene kot tudi za druge novosti, ki jih je prinesla novela ZOPNN-F in spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije.

Predplačilo in poplačilo škode

Tudi gospodarstvu smo zagotovili možnost predplačil in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, v kolikor bodo oškodovanci poslali oceno škode do 1. septembra 2023. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na:

 • strojih in opremi,
 • zalogah in
 • izpadu prihodka.

Ta pomoč pa se bo upoštevala pri morebitnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo pripravi predhodno oceno škode, za katero pridobi podatke s strani gospodarskih zbornic ali oškodovancev.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pod pogojem, da so na voljo proračunska sredstva, omogoča pripravo Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela tudi pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev. V primeru, če bo vrednost predplačila presegala 50 oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode, bo oškodovanec zavezan k vračilu sredstev.

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

 1. So utrpeli škodo v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin, navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Kot potencialno prizadete opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine. Oškodovanci lahko pri svoji občini preverijo, ali se šteje za prizadeto.
 2. So utrpeli naslednje vrste škode:
  – škodo na strojih in opremi in/ali
  – škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
  – škodo zaradi izpada prihodka.
 3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode in vloge za dodelitev predplačila

Obrazec za ceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo najkasneje do 1. septembra 2023.

V kolikor oškodovanec ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičen do izplačila predplačila.

Izpolnjen obrazec morajo poslati:

 • po elektronski pošti na naslovpoplave2023.mgts@gov.si ali
 • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«),

Kontaktne osebe na ministrstvu:

 • Petra Šegula (01 400 31 30)
 • Miša Osterc (01 400 31 25)
 • Alenka Marovt (01 400 31 29)

Pojasnila za oškodovance za postopek pridobitve predplačila (po oddani oceni do 1. septembra 2023)

Vlada RS je z namenom zagotovitve čim prejšnje pomoči gospodarstvu in preprečitve povečanja že nastale škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 omogočila predplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu:

 • Da se bodo lahko izplačala predplačila, mora ministrstvo s strani oškodovancev pridobiti podatke o oceni škode, ki jih le-ti posredujejo na priloženem obrazcu.
 • Zbrani podatki bodo vključeni v predhodni program odprave posledic naravne nesreče, ki ga predloži vladi minister, pristojen za gospodarstvo.
 • Po potrditvi predhodnega programa na vladi, bodo upravičencem izdane odločbe in izplačana predplačila in sicer največ do višine 10 odstotkov ocene, ki jo je upravičenec posredoval ministrstvu.

Oceno škode upravičenec posreduje samo enkrat, saj predhodni program odprave posledic naravne nesreče postane sestavni del programa odprave posledic naravne nesreče. Zato je pomembno, da za predplačila oddate vašo oceno škode, ki vam je nastala – škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka, najkasneje do 1. septembra 2023.

Druge pomembne informacije

 • Za oceno škode in predplačila upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Dokazila o dejanski škodi bodo morali posredovati vsi oškodovanci naknadno, na poziv ministrstva.
 • Posredovana ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo predplačila.
 • V tej fazi informativno zbiramo tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, ki jo opredelite kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev. Ta strošek ni del ocene škode v gospodarstvu in posledično predplačil.

Navodila in obrazec za oceno škode v gospodarstvu

Ocena škode na poslovnih stavbah

Oceno škode na poslovnih stavbah morajo podjetja oddati na občini na obrazcu, ki ga objavi občina na svoji spletni strani (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode).

Zagotavljanje likvidnosti podjetij

Za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ki so prizadeta zaradi poplav, se bosta izvedla dva ukrepa:

 • Prvi ukrep prinaša skupno 130 milijonov evrov sredstev v okviru novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki omogoča SID banki in Slovenskemu podjetniškemu skladu, da prejeta sredstva v okviru ukrepov za spopadanje z ukrajinsko in energetsko krizo namenila tudi za odpravo posledic poplav v letošnjem letu.
 • Drugi ukrep v vrednosti 100 milijonov omogoča finančni inženiring v obliki posojilnega sklada in garancijske sheme v enaki višini za investicije v osnovna in obratna sredstva.

Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Vsi, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, lahko zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev.

Javni skladi Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Eko sklad, lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve novele.

Podaljšanje rokov za izvedbo projektov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport si bo v okviru zmožnosti prizadevalo ugoditi predlogom podjetij in občin za podaljšanje rokov za izvedbo projektov, za oddajo zahtevkov za izplačilo, za predložitev poročil ter po potrebi tudi ostale roke in zaveze iz pogodb o sofinanciranju za prizadeta podjetja.

 

Vir: MGTŠ
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.