Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ukrepi za pomoč prebivalcem in podjetjem pri odpravljanju škode po poplavah

Vlada je sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki jih mora obravnavati in potrditi še državni zbor. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na poplave odzvalo hitro in z namenom, da skladno z našimi pristojnostmi, zagotovimo pomoč vsem, ki jih je prizadela nedavna katastrofa.

Med ukrepi, ki jih je  sprejela Vlada so tudi:

Ukrepi za posameznike

Povišanje mesečnega/letnega zneska izredne denarne socialne pomoči (IDP) tako imenovano solidarno pomoč iz 5x na 7x cenzusa

Za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, se za leto 2023 dviguje znesek IDP do največ 7x cenzusa (minimalnega dohodka). IDP ni vračljiva oziroma podvržena dedovanju in zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. Pomoč bo lahko izplačana v enkratnem znesku, 30 dnevni rok porabe in 45 dnevni rok za predložitev dokazil pa začnejo teči s 1. januarjem 2024.

Samska zaposlena oseba bo na primer prejela največ do 3.513,32 evra, 4-članska družina (2 zaposlena odrasla in dva otroka) pa bo prejela največ do 11.466 evrov.

Dodelitev IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem

Posameznik ali družina, ki so zaradi poplav izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, bodo poleg pomoči v višini do največ sedmih minimalnih dohodkov za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, lahko prejele še solidarno pomoč za najem stanovanja, največ v višini dveh minimalnih dohodkov za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem.

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje premoženja

Prizadetim v poplavah se zagotavlja pridobitev pravice do subvencije tržne najemnine. Stranka, ki bo vlogo za pravico za subvencijo tržne najemnine vložila v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. januarja 2024, se ji pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev), ne bo upoštevalo

Uveljavljanje sprememb v vrednosti nepremičnine na področju letnih pravic iz javnih sredstev

Za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane) se omogočita sporočanje in upoštevanje sprememb vrednosti nepremičnine. Upravičenci do letnih pravic, ki so utrpeli škodo na nepremičnini, ki vpliva na njeno vrednost, lahko na center za socialno delo (CSD) do 31. decembra 2023 sporočijo spremembo. Če sprememba vpliva na višino že dodeljene letne pravice, bo CSD na novo odločil o pravici.

Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na center za socialno delo do 31. decembra 2023

Po veljavni zakonodaji pravice iz javnih sredstev pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru vložene vloge za sporočanje sprememb pa je treba spremembo javiti v 8 dneh, da se na novo odloči o pravici z naslednjim mesecem po nastopu spremembe. Strankam se s tem omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sprememb od avgusta 2023 in drugih mesecev, ki sledijo avgustu 2023 (torej za nazaj), dalje (odvisno, kdaj je stranka želela vložiti vlogo oziroma sporočiti spremembo), pod pogojem, da vložijo vlogo do konca decembra 2023.

Dodatno (so)financiranje javnih socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini

Zaradi posledic poplav se je izrazito povečalo tveganje revščine, več ljudi potrebuje pomoč v dnevnih centrih, namestitvenih programih, povečala se je finančna stiska posameznikov in družin. Pričakovati je več akutnih stisk posameznikov, zaradi česar je nujno zagotoviti hitro in učinkovito intervencijo strokovnih delavcev. Z dodatnimi sredstvi do višine 15 odstotkov za leto 2023, se krepi javne programe v podporo družini in za programe za pomoč v stiski, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi.

Solidarnostna pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence

Zagotavlja se solidarnostna pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence. Ti namreč nimajo sklenjene kolektivne pogodbe, zato po veljavnih predpisih ne bi bili upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči.

Poraba javnih sredstev, ki jih imajo delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

Ukrepi za krepitev trga dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov

Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev

Cilj predloga je z odpravo administrativnih ovir pospešiti reševanje upravnih zadev, kar bo v bistveni meri prispevalo k hitrejšemu zaposlovanju in delu tujcev s poklici, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav.

Tuji delavci bodo lahko pričeli z delom na podlagi izdanega delovnega dovoljenja na podlagi izdanega po mednarodnem sporazumu, ki se skladno s 5. odstavkom 37.a člena Zakona o tujcih  v postopku izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja. Kadar Zavod Republike Slovenije za zaposlovajne (ZRSZ) ne bo izdal delovnega dovoljenja na podlagi mednarodnih sporazumov z BiH inali Srbijo, bo izdal soglasje k enotnem dovoljenju za prebivanje in delo.

Delavec bo lahko opravljal delo na podlagi izdanega delovnega dovoljenja oz. soglasja ZRSZ in potrdila o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

Objavljeno bo novo javno povabilo za programe javnih del, in sicer z namenom odprave in zmanjševanja posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenije meseca avgusta 2023. V programe javnih del se bodo vključevale vse brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, in sicer najdlje do 31. decembra 2024. S tem programom aktivne politike zaposlovanja bo omogočena okrepitev občin za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov. Programi javnih del se bodo izvajali v skladu s potrebami občin, prizadetim zaradi poplav ali plazov.

Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela

Upokojenci bodo iz razloga odpravljanja posledic in sanacije škode zaradi poplav do 31. decembra 2023 lahko opravljali začasno in občasno delo v večjem obsegu.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav in plazov, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 3. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon. Ukrep velja do 3. septembra 2023. Delodajalec bo upravičen do povračila plače v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023.

Delodajalec bo moral za povračilo nadomestila plač vložiti vlogo v elektronski obliki pri ZRSZ.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Vir:MDDSZ