Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

SEZNAM UKREPOV VLADE ZA POMOČ PO  POPLAVAH V AVGUSTU

Vlada je potrdila predlog interventnega zakona z ukrepi za pomoč po poplavah v avgustu. Ukrepi so razdeljeni v štiri sklope:  za ljudi, za podjetja, za občine ter za sanacijo in preventivo na javni infrastrukturi. Zakon bo predvidoma potrjen prihodnji teden v parlamentu, veljati pa naj bi pričel 1. septembra.

UKREPI ZA PREBIVALSTVO

Vlada bo pomagala prizadetim gospodinjstvom z naslednjimi ukrepi:

  • oprostitev plačila vrtcev za otroke, ki vrtca niso obiskovali
  • brezplačna hrana za šolarje
  • dijaki in študentje oproščeni plačila oskrbnin
  • širši krog upravičencev za solidarno pomoč
  • stanovanja za tiste, ki so izgubili bivališča v poplavah ali so le ta neprimerna za bivanje
  • oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina
  • odlog plačil pri potrošniških kreditih in bančnih posojilih
  • davčne razbremenitve

 

 

Enkratna solidarnostna pomoč

Vlada je za prizadete v poplavah zvišala izredno socialno pomoč na  sedemkratnik cenzusa. Pomoči ne bo potrebno vračati in bo na voljo tudi tistim, ki niso socialno ogroženi. Vloge za pridobitev izredne socialne pomoči  je potrebno oddati na centrih za socialno delo. Pri razdeljevanju pomoči centri za socialno delo ne bodo upoštevali prihodkov in premoženja. Ocenjevanje škode bo potekalo preko centrov za socialno delo.

Samske brezposelne osebe so upravičene do 3.257 evrov enkratne pomoči, samski zaposleni  pa do 3.513 evrov. Za  štiričlansko družino znaša  znesek izredne socialne pomoči do 11.466 evrov.  Zneski pomoči ne bodo smeli presegati višine škode. Prejemniki pomoči bodo najprej prejeli izplačilo pomoči, naknadno pa bodo morali dokazovati škodo z računi.

 

Vir: Vlada RS

Oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina

Odjemalci el. energije ali zemeljskega plina uničenih domov, kjer je odjem zaradi poškodb onemogočen, so oproščeni plačila računov od 1. avgusta do ponovne vzpostavitve oskrbe.

Pravica do odstopa od pogodb o obvezni priključitvi ali obvezni uporabi energentov za tiste odjemalce, ki jim do 1. oktobra ne bo mogoče zagotoviti dobav, da se bodo lahko samostojno pripravili na zimo.

 

Subvencije za najem stanovanj

Uvedba subvencije najemnin za vse, ki  so zaradi nebivalnih hiš in stanovanj v poplavah primorani najemati stanovanja po tržnih najemninah.

Krizne brezplačne namestitve za starejše od 65 let v domovih za starejše.

Odlog plačila kreditov in posojil

Banke in hranilnice so dolžne odobriti  odlog posojila do 12 mesecev posojilojemalcem, ki so utrpeli škodo zaradi poplav ali plazov.

Vlogo  za odlog bodo morali upravičeni posojilojemalci oddati  do konca leta. Na odloženi del glavnice lahko banka zaračunava obresti v višini 12-mesečnega euriborja (to je trenutno 4,1 odstotka) oz. manj, če tako določa pogodba.

Ugodnejša davčna obravnava je predvidena za tiste, ki bodo morali iskati začasno namestitev. Občine bodo lahko prebivalce, ki so izgubili svoje nepremičnine, oprostile plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

UKREPI ZA GOSPODARSTVO

Ukrepi vlade so usmerjeni v ohranjanje dohodka, delovnih mest in vzpostavitev čimprejšnjega delovanja podjetij, v poenostavljene postopke za zaposlovanje tujcev, ki bodo sodelovali pri sanaciji. Kmetje bodo deležni davčnih razbremenitev in prilagojene  prijave višje sile ali izrednih dogodkov.

 

 

Pomoč za samozaposlene

Vlada je namenila pomoč tudi za zaposlene. Pri tem je znižala pogoj, ki je bil vezan na padec čistih prihodkov od prodaje za pridobitev pomoči. Sedaj so do pomoči upravičeni vsi, ki so  se jim znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 odstotkov v letu 2023 v primerjavi z letom 2022.

Vir: Vlada RS

Povračilo izplačanih plač delavcem in nadomestila za čakanje na delo

 

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem.  Vsak delodajalec bo lahko uveljavljal to pravico.  Za mesec avgust bodo prejeli polno plačo, čeprav podjetja niso delala.

Delavci, ki ne morejo na delo, ker je podjetje poplavilo ali je poškodovana infrastruktura do delovnega mesta, so do konca leta upravičeni do čakanja na delo oziroma višje sile in prejemanja 80 odstotkov plače. Od tega bo delodajalcu 80 odstotkov prispevala država.

Vir: Vlada RS

Prepoved odpuščanja delavcev

Delodajalci, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, so dolžni  ohraniti zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Vabilo brezposelnim in upokojencem v javna dela

Vlada za vse brezposelne uvaja povabilo v javna dela za pomoč po poplavah. Brezposelni bodo lahko sodelovali v različnih delih: čiščenje, sanacija, pomoč v DSO … Vlada je ob tem povečala tudi plačilo zanje. Ljudje s peto stopnjo izobrazbe bo upravičen do polne minimalne plače, tisti s šesto stopnjo izobrazbe bodo prejeli 110-odstotkov minimalne plače, ljudje s sedmo stopnjo izobrazbe ali višjo pa 120-odstotkov minimalne plače.  Gre za osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki nimajo zdravstvenih omejitev.

Do konca letošnjega leta lahko upokojenci delajo  90 ur mesečno (doslej 60 ur).

Moratorij na posojila

Prizadeti občani in podjetja lahko zaprosijo za  moratorij na posojilo za čas do 12 mesecev. Ukrep bo odvisen od višine škode, podrobnosti še niso znane. Vlogo morajo upravičenci oddati do konca leta. Na odloženi del glavnice lahko banka zaračunava obresti v višini 12-mesečnega euriborja (to je trenutno 4,1 odstotka) oz. manj, če tako določa pogodba.

Zakon predvideva še ugodnejšo davčno obravnavo za podjetja, ki bodo prizadetim nudila začasno namestitev.

Zaposlovanje tujih delavcev

Hitrejšo zaposlovanje tujcev, ki bodo pomagali odpravljati posledice poplav. Tujci bodo lahko začeli delo na podlagi izdanega delovnega dovoljenja, postopek pa se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Sloveniji. V roku desetih dni po prihodu v Slovenijo bo tujcem zavod za zaposlovanje izdal soglasje k temu, da začnejo delati, v treh mesecih pa mora upravna enota presoditi, ali tujci dobijo enotno dovoljenje za bivanje in delo.

UKREPI ZA OBČINE

Vzpostavitev tehničnih pisarn za pomoč in svetovanje za pripravo projektov. Dovoljeno bo večjo zadolževanje občin in nemotena poraba donacij.

Predvidena je poraba občinske proračunske rezerve, ki ne bo omejena. Poenostavljeno bo javno naročanje, občine pa bodo prejele še dodatna sredstva v  proračun za obnovo. Država bo krila  stroške ravnanja z odpadki, ki so nastali ob poplavah.

 

 

Zvišanje meje za likvidnostno zadolževanje

Vlada z zakonom prizadetim občinam zvišuje mejo za likvidnostno zadolževanje v tem in prihodnjem letu (s pet na deset odstotkov izdatkov zadnjega veljavnega proračuna). Zvišujejo tudi mejo za zadolževanje za naložbe.

 

Dodatna proračunska sredstva za občine

 

Občinam bodo na voljo dodatna proračunska sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Višino pogoje, namen porabe in postopek bo določila vlada. Po besedah Boštjančiča so občinam omogočili tudi “nemoteno” porabo donacij, ki jih zbirajo na posebni postavki, tako da jim ne bo treba delati rebalansov.

Delež sredstev, ki jih občina nameni v proračunsko rezervo letos in v prihodnjem letu ne bo omejen, denar s te postavke pa bo občina lahko porabila tudi za financiranje sanacije v drugi občini.

Vir: Vlada RS

SANACIJSKI IN PREVENTIVNI UKREPI NA JAVNI INFRASTRUKTURI IN VODOTOKIH

V četrtem sklopu so ukrepi, ki jih mora čim hitreje in učinkovito izpeljati država, in se nanašajo na sanacijo javne infrastrukture in izpeljavo preventivnih ukrepov na vodotokih. Predvidene so poenostavitve in pohitritve birokratskih postopkov, tudi na področju javnega naročanja. Vlada je že pripravila smernice za usposabljanje za tiste posameznike, ki bodo vodili postopke javnega naročanja. “Ob enem pa s predlogom zakona omogočamo tudi premestitve javnih uslužbencev na delovna mesta, kjer so potrebe večje, tudi med organi in zavodi,” je poudarila ministrica za javno upravo.

Vlada se je obnove lotila interdisciplinarno, zaupala jo je posvetovalni skupini, ki bo pod vodstvom strokovnjakov pomagala vladi. Interventnemu zakonu pa bodo kmalu sledili še drugi ukrepi za področje sanacije nepremičnin in nadomestnih gradenj.

 

2 solidarnostni soboti ali solidarnostni prispevek

Vlada je predvidela 2 solidarnostni soboti, 1 do konca letošnjega leta in drugo v prihodnjem letu. Namesto solidarnostnih sobot, pa se lahko podjetja in zaposleni odločijo za solidarnostni prispevek.