Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nov osnutek sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/trucks-highway-mountain-sunset_31177932.htm#query=truck%20transport&position=1&from_view=search&track=ais&uuid=498dce54-687d-4819-a833-5eb525758f6d">Image by wirestock</a> on Freepik
Image by wirestock on Freepik

Vlada je pripravila osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je poslala v prvo obravnavo. Glavni cilj predloga zakona je urediti pravne podlage in dopolniti sistem kazenskih sankcij v odziv na spremembe in dopolnitve Uredb ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki izhajajo iz izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Poseben poudarek je na implementaciji Direktive o uporabi vozil, najetih brez voznikov, še posebej na področju prevozov blaga. Hkrati so v predlog zakona vključene dodatne uredbe na področju usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza in voznikov.

V sklopu predloga zakona se vzpostavlja splošna pravna podlaga za podeljevanje morebitnih nepovratnih spodbud cestnim prevoznikom. Ministrstvo bo v nadaljevanju pripravilo podzakonski akt, ki bo natančno opredelil pravila državnih pomoči na tem področju.

Predlog zakona prav tako zajema spremembe na področju prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem prometu, še posebej uvajanje prevozov za potrebe razvojnih in raziskovalnih projektov.

V kontekstu urejanja pristojnosti inšpekcijskega nadzora pa se predlagajo spremembe zaradi izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Naloge inšpekcijskega nadzora na področju javnega potniškega prometa se prenašajo iz Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

Vir: OZS