Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

ZAKON O OBNOVI, RAZVOJU IN ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV (ZORZFS) – NOVE DAVČNE OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE za fizične in pravne osebe

Image by <a href="https://www.freepik.com/free-photo/heavy-excavator-digging-day-light_20828290.htm#query=building%20demolition&position=1&from_view=search&track=ais&uuid=4cf08832-e74c-49c4-a6d3-5957c459859d">Freepik</a>
Image by Freepik

Dne 22. decembra 2023 je bil v Uradnem listu, številka 131/2023, objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Zakon med drugim določa vire financiranja projektov in ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi. Za proračunski sklad za obnovo so določeni naslednji viri prihodka:

  1. Začasno zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.
  2. Začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic.
  3. Začasna uporaba čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga.

Spremembe v davčni zakonodaji:

  1. Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se za leta 2024-2028 plačuje po stopnji 22 odstotkov (namesto običajnih 19 odstotkov). Razlika treh odstotnih točk je namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo.
  2. Uvaja se davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki se plačuje po stopnji 0,2 odstotka. Davek se nanaša na bilančno vsoto zavezanca, izračunano kot povprečje vrednosti stanj na zadnji dan meseca v davčnem obdobju.
  3. Zmanjšanje davka je mogoče za znesek plačil donacij v denarju za odpravo posledic plazov in poplav. Zmanjšanje je dovoljeno največ do višine davka. Davčna obveznost ne sme presegati 30 odstotkov dobička iz rednega poslovanja pred pripoznanjem odhodka iz naslova tega davka za posamezno davčno obdobje.
    Zgornji znesek davkov je namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo.

Posebne določbe glede obdavčitve vlagateljev fizičnih oseb:

  1. Obresti od vrednostnih papirjev, izdanih v letih 2024-2026, izenačene z obrestmi na denarne depozite, pri čemer seštevek do tisoč evrov ni obdavčen. Ta omejitev velja tudi za obresti, ki jih doseže rezident od vrednostnih papirjev, izdanih v letih 2024-2026, izključno fizičnim osebam.

Spremembe veljajo od 23. decembra 2023, za navedene davčne obveznosti pa se uporabljajo od 1. januarja 2024 do izteka davčnih obdobij, za katere veljajo.

Vir: OZS