Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by freepik


V letu 2024 bo Gradbena inšpekcija izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, Geodetska približno 100, Rudarska 250, medtem ko bo Inšpekcija za naravo in vode izvedla 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli tudi 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb.

Pri Gradbeni inšpekciji bodo imeli prednostni nadzor nad zadevami, kjer je potrebno zaščititi javni interes, kot so objekti z vplivi na okolje, nevarnost za življenje, zdravje in splošno premoženje. Poleg tega bodo izvedli akcije usmerjenih nadzorov, med katerimi bodo preverjali pridobljena gradbena dovoljenja, vgrajevanje konkretnih gradbenih proizvodov ter delo udeležencev pri gradnji objektov.

Geodetska inšpekcija se bo prioriteto posvetila prijavam in zadevam, ki kažejo na ogrožanje zdravja, življenja ali premoženja. Med akcijami usmerjenih nadzorov bodo izpostavili prekrške v zvezi z evidentiranjem stavb v kataster stavb oziroma register nepremičnin.

Inšpekcija za naravo in vode bo izvedla nadzor vožnje v naravnem okolju skupaj s policijo ter nadzor posegov, za katere so bila izdana naravovarstvena soglasja na zavarovanih območjih.

Rudarska inšpekcija pa bo prioritetno izvedla nadzore varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi predorov ter nadzor nad zavezanci, ki potrebujejo električne naprave in instalacije pri izvajanju rudarskih del.

Vir: OZS