Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2025 (v nadaljevanju: Program) po načelih socialne ekonomije ter imajo sedež v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO).

 

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO z usmerjenostjo v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO s trajnostnim delovanjem socialnega podjetja ali zadruge.  

Področja izvajanja projektov po tem razpisu so smiselno opredeljena skladno s cilji in načeli socialnega podjetništva in Programa:

  1. Kakovost bivanja,
  2. Prometna dostopnost,
  3. Dostopnost do storitev,
  4. Gospodarsko stanje,
  5. Demografsko stanje.

 

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 400.000,00 evrov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 40.000,00 oziroma najmanj 20.000,00 evrov za posamezen projekt. Sredstva so na voljo v letih 2024 in 2025.

 

Upravičeni stroški

Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

 

Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje zagona in dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih področjih«.

Vir: SPIRIT