Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Predstavitev osnutka posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)!

V osnutku posodobitve NEPN bolj ambiciozni cilji, politike in ukrepi do 2030 glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije.

Na Fakulteti za elektrotehniko je potekala tretja javna predstavitev v okviru procesa posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, ter strokovni sodelavci konzorcija NEPN so predstavili posodobljene strokovne podlage in dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN.

V zadnjem letu je potekal intenziven proces celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v okviru katerega je bilo pripravljeno okoljsko poročilo in dodatek za presojo na varovana območja.

Zadnji dopolnjeni osnutek NEPN temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah, priporočilih Evropske komisije in številnih drugih aktivnosti, izvedenih v zadnjih dveh letih.

Cilji do 2030 vključujejo večje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, večjo uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovitejšo rabo energije (URE). Cilji glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) so bolj ambiciozni od ciljev, ki jih je Slovenija sprejela s prenovljeno EU zakonodajo.

– Prenovljeni NEPN predvideva vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 ter pospešeno umeščanje OVE v prostor.
– Novi NEPN postavlja ambiciozne cilje tudi pri učinkoviti rabi energije, z načrtom, da raba končne energije do leta 2030 ne preseže 50,2 TWh, kar predstavlja več kot 11-odstotno povečanje ambicioznosti glede na leto 2020.

Minister je povabil k široki javni razpravi o podnebni in energetski politiki do 2030 in naprej.

Več informacij in vsa gradiva so na voljo:

Vir: OZS