Zakonske zamudne obresti

Zakonske zamudne obresti določa zakon za primer zamude z izpolnitvijo denarne obveznosti  in veljajo, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Temeljna funkcija zakonskih zamudnih obresti je, da dolžnika spodbujajo k čimprejšnji izpolnitvi denarne obveznosti, saj je dolžnik v primeru zamude z izpolnitvijo denarne obveznosti dolžan poleg glavnice plačati še zamudne obresti.

Lahko rečemo, da zakonske zamudne obresti predstavljajo zakonsko posledico, ki nastane v primeru, da zamudimo z izpolnitvijo denarnih obveznosti. Iz tega sledi, da  veljajo le za primer zamude z izpolnitvijo denarnih obveznosti in ne katerihkoli drugih obveznosti. Zakonske zamudne obresti se obračunavajo od dneva nastanka zamude do dneva plačila.

Stranki se lahko dogovorita, da je obrestna mera zamudnih obresti nižja ali višja od zakonsko predpisane ali pa jo s pogodbenim določilom  v celoti izključita.

Zakonske zamudne obresti so urejene v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) ter v Obligacijskem zakoniku.

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem. Višino  obrestne mere objavi minister pristojen za finance v Uradnem listu RS dvakrat letno.

Kot vodilno obrestno mero zakon določa obrestno mero, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.

Upoštevajoč zakon, ki določa referenčni dan za izračun predpisane obrestne mere zamudnih obresti, lahko ministrstvo predpisano obrestno mero zamudnih obresti izračuna šele dan pred obdobjem, za katerega bo veljala.  Pri metodi izračuna predpisane obrestne mere zamudnih obresti mora upoštevati določbo (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, ki poleg referenčne stopnje določa tudi najmanjšo višino povečanja oz. marže.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti  za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021 znaša  8,00 % in je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 05/2001.

Poznamo dve različni metodi izračunavanja obresti: linearno in konformno metodo. Pri linearni metodi (obrestni izračun) se glavnica ne spreminja, prišteva pa se vsota obresti, ki je pomnožena s časom zamude. Pri konformni metodi (obrestno obrestni izračun) pa se glavnica spreminja, saj se obresti pripisujejo glavnici.

Za dolžnika je bolj ugodna linearna metoda. Obligacijski zakonik je prepovedal obrestovanje obresti  kot ga določa konformna metoda ter določil, da se obrestovanje ustavi, ko višina obresti doseže višino glavnice.

Zamudne obresti si lahko izračunamo z  aplikacijo na spletnem portalu Vrhovnega sodišča RS : http://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun

Viri: Obligacijski zakonik, Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, Direktive 2000/35/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih posli

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Južni sosedje z milejšimi ukrepi

Praktični pouk v obrtnih delavnicah in delovanje servisnih dejavnosti – vse to poteka na Hrvaškem tudi v času drugega vala epidemije povsem nemoteno. prav tako se sme združevati do dvajset ljudi, ko gre za poslovno dejavnost, v zaprtih prostorih do deset ljudi zasebno, v cerkvah pa jih je lahko petindvajset hkrati. Odprte so vse trgovske dejavnosti. Po besedah Boža Baraća, tajnika Obrtničke komore koprivničko-križevačke županije, velja edina omejitev poslovanja z telovadnice in gostince. Slednji smejo poslovati brezstično. Prav tako je prepovedana sejemska dejavnost.

Hrvaška se je odločila za pot, ki dopušča malim podjetnikom in obrtnikom nekaj več manevrskega prostora, saj razen uvodoma omenjenih izjem poslujejo nemoteno. Tudi pri njih sicer prihaja do anomalij. tako lahko kavo za s seboj ponuja gostinec, ki je registriran tudi za strežbo hrane, bifeji pa tega ne smejo. A po besedah o je to edina neskladnost ukrepov za zajezitev epidemije.

V trgovske centre lahko vstopi omejeno število ljudi, za vsako stranko mora biti na voljo deset kvadratnih metrov površine. Vendar štejejo kupce samo na vratih nakupovalnih centrov, tako da bi se teoretično lahko zgodilo, da bi npr. sto kupcev vstopilo v eno samo trgovino, je še razmišljal sogovornik.

O tem, po katerem modelu se šolajo otroci, odloča lokalna oblast. Ponekod so v šolah vsi učenci 100 %, drugje jih je pol doma in pol v šoli, spet drugi se učijo na daljavo. Ves praktični pouk v delavnicah in v storitvenem sektorju pa poteka v živo.

Država je poskrbela za ugodne kredite gospodarstvu z namenom izboljšanja likvidnosti – podjetnik lahko dobi do 50.000 evrov kredita z 0,25% obrestno mero.

Na lokalni ravni pa so podjetniki in obrtniki večinoma oproščeni komunalnih prispevkov in plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Koncept pomoči je po Baraćevih besedah zelo dober.

Hrvaška trenutno beleži med 10- in 15-odstoni delež pozitivnih testov dnevno, je še povedal gospod Barać. O skupnem številu opravljenih testov za korono pa nismo govorili.

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

V Avstriji denar na računih gospodarstva v dveh tednih

Serija ukrepov, težkih kar 18 milijard evrov, pomaga avstrijskemu gospodarstvu v teh težkih časih do omilitve posledic zaradi korone. Ob tem je eden bolj popularnih vzvodov pomoči ukrep bančnih garancij, nam je povedal Andrej Hren in Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, s katerim smo se pogovarjali o avstrijskih interventnih ukrepih.

Na splošno so sprejeti dobro, spremlja pa jih zelo malo birokratskih postopkov – po oddaji nezapletenega on-line obrazca je denar na računu podjetnika v 10 do 14 dnevih.

Naši severni sosedje stavijo zlasti na naslednje ukrepe:

 • subvencija za fiksne stroške (nadomestilo za zaprtje)
 • ukrep skrajšanja delovnega časa
 • premostitvene garancije
 • davčne olajšave
 • nadomestitev izpada prometa zaradi zaprtja
 • kritje življenjskih stroškov za samostojne podjetnike

Pri skrajšanem delovnem času je lahko ta skrajšan za 90 % ali še več, delavec je lahko na čakanju na delo, da se le obdrži delovno mesto in ga delodajalec ne pošlje na zavod, je povedal sogovornik. Gostincem skušajo pomagati tudi na način, da so znižali davčno stopnjo: prejšnjo 20-odstotno za pijačo in 10-odstotno za hrano so poenotili na 5 odstotkov. samostojni podjetniki, ki imajo do največ devet zaposlenih, pa lahko zaprosijo za direktno finančno pomoč za kritje osebnih življenjskih stroškov. Znesek ni enak, ampak znaša najmanj 500 evrov oziroma 80 5 izkazanega dohodka v preteklih letih (samostojni podjetnik predloži bilance).

Mag. Andrej Hren, generalni sekretar SGZ, je še povedal, da so po njegovem ukrepi dobri, birokracije pa je malo.

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Novela ZIUZOP-A razširja krog upravičencev, prinaša ugodnejše kriterije in  daljši rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov in temeljnega dohodka

 

Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A)  določa nov daljši rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za marec in april  in uveljavljanje temeljnega dohodka na podlagi izjave do 9.5.2020.

 

1.maja  je začela veljati novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A), ki razširja krog upravičencev in določa ugodnejše kriterije do upravičenosti oprostitve plačila prispevkov in uveljavljanja temeljnega dohodka.

 

Do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so po novem poleg samozaposlenih, kmetov, družbenikov poslovodnih oseb, verskih uslužbencev, upravičeni tudi družbeniki poslovodne osebe v zavodih in zadrugah. Prav tako so upravičeni vsi samozaposleni ne glede na to ali zaposlujejo delavce ali ne. Po novem lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek tudi vsi tisti samozaposleni, ki so le delno zavarovani na podlagi dejavnosti, ker na primer koristijo starševsko varstvo, so delno upokojeni ali delno zaposleni.

 

Ukrepa oprostitve  plačila prispevkov in  uveljavljanja temeljnega dohodka veljata za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev obeh ukrepov je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Vlogo je mogoče oddati le elektronsko.

 

Zavezanci lahko oddajo izjavo do zadnjega v mesecu za mesec oprostitve, razen oprostitve prispevkov za mesec marec in april, ki jo je potrebno oddati najkasneje do 9.5.2020. Rok za predložitev izjave za oprostitev majskih prispevkov ostaja nespremenjen, to je do 31.5.2020.

 

Zavezanci lahko predložijo isto izjavo, ki je dostopna na eDavkih za oba ukrepa skupaj in za vse mesece ali pa večkrat za posamezen ukrep in posamezen mesec, pri tem pa je potrebno paziti na roke za oddajo izjav.

 

Vložijo jo lahko davčni zavezanci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja upada prometa, bo upravičenec moral vrniti celotno pomoč.

 

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/20) lahko od 4.5.2020 ponovno obratujejo frizerski saloni, a poleg dobre higienske prakse morajo upoštevati še dodatne ukrepe, ki veljajo v času epidemije COVID-19.

 

Tako frizerji kot tudi stranke smo se v tem času dolžni držati splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) navedenih na svoji spletni strani.

 

Frizerstvo sodi med tvegane dejavnosti, saj med delom ni možno zagotoviti ustrezne razdalje med izvajalcem in stranko, zato je NIJZ za frizerje pripravil HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OPRAVLJANJE FRIZERSKIH STORITEV MED EPIDEMIJO COVID-19.

 

NIJZ je pripravil splošne ukrepe, ki se jih morajo držati tako izvajalci frizerskih storitev kot tudi stranke:

 

Frizerjem se priporoča, da na vidnem mestu izobesijo obvestila in plakate glede pravilnega umivanja, razkuževanja rok, higiene kašlja in pravilne namestitve mask.

Tako stranke kot tudi frizerji morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura).

 

Potrebno si je pogosto umivati in razkuževati roke ter upoštevati higieno kihanja in kašljanja.

Najpomembnejša pot prenosa koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, zato je še posebej pomembno, da se ne dotikamo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.

 

Opozarjamo, da  nošnja obraznih mask za zaposlene ni dovolj, temveč morajo nositi poleg obraznih mask (ali kirurških mask IIR) tudi vizir ali zaščitna očala.

 

Stranke se lahko odpravijo k frizerju z obrazno masko ali kirurško masko IIR.

Potrebno se je vzdržati nepotrebnega dotikanja različnih predmetov in površin.

 

Stranke naj frizerji naročajo po telefonu. Namesto z gotovino, se priporoča plačevanje s karticami.

 

Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni je odsvetovan obisk frizerskega salona.

 

Prav tako se zaenkrat odsvetuje izvajanje storitev, kot je npr. oblikovanje obrvi, barvanje trepalnic, urejanje brade.

 

 

Poleg zgoraj navedenih splošnih ukrepov, ki veljajo tako za stranke kot tudi izvajalce, pa je NIJZ pripravil tudi ukrepe, ki jih morajo upoštevati izvajalci storitev-zaposleni:

 

Izvajalci storitev morajo stranke naročati po telefonu, kjer se je potrebno dogovoriti tudi o točni uri prihoda in o vrsti storitve. Izvajalec mora pri naročenih strankah večer prej ali zjutraj na dan dogovorjenega termina preveriti, če je zdravstveno stanje strank primerno in ali živijo v gospodinjstvu z nekom, ki ima znake okužbe. V primeru pritrdilnega odgovora, mora izvajalec stranko do nadaljnjega zavrniti.

 

V salonu ni več mogoče čakati, saj je lahko le toliko strank, kolikor jih lahko naenkrat postrežejo, izjema so spremljevalci otrok ali invalidov.

 

Potrebno je zagotoviti možnost umivanja in razkuževanja rok tako za zaposlene kot tudi stranke.

 

Zaposleni si morajo pogosto umivati ali razkuževati roke, vedno pa po uporabi telefona, računalnika, blagajne ter pred in po delu z vsako stranko in vmes, če se prekine delo.

 

Ob vhodnih vratih morata biti nameščena podajalnik za razkužila za stranke in koš za odpadne maske.

 

Ob vstopu si je potrebno obvezno razkužiti roke, kar nadzira zaposleni.

 

Če ste doslej lahko ob obisku frizerskega salona nemoteno listali po revijah, tega sedaj ne morete več. Prepovedani so časopisi, revije, igrače.

 

V salonih, kjer dela več frizerjev, je potrebno zagotoviti razdaljo med delovnimi pari (frizer-stranka) vsaj 2 metra.

 

Ne glede na vrsto storitev je potrebno obvezno predhodno pranje las s šamponom v frizerskem salonu.

 

Maske je potrebno menjati na 2 do 3 ure oz. še prej po potrebi.

 

Po vsaki stranki je potrebno razkužiti vizir ali zaščitna očala in očistiti in razkužiti pribor in pripomočke, odlagalne površine in naslonjala za glavo, roke in odlagalno površino za torbo. Stoli iz tkanine, ki se težje razkužijo naj imajo prevleko za enkratno uporabo.

 

Delovna oblačila in brisače naj se perejo na temperaturi najmanj 60°C, še bolje je prati na  90°C.

 

Ogrinjala za stranke naj bodo za enkratno uporabo. V primeru uporabe pralnih ogrinjal, se za vsako stranko uporabi novo ogrinjalo.

 

Prostore (tla, sanitarije) je potrebno očistiti vsaj enkrat dnevno po Priporočilih za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19 in zračiti v skladu z Navodili za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19.

 

 

Več o ukrepih si lahko preberete na spletni strani NIJZ.

 

 

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A) podaljšuje rok za oddajo vlog za povračilo  izplačanih nadomestil plače do 09.05.2020.

 

1.maja  je začela veljati novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A), ki delodajalcem  podaljšuje rok do 9. maja za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. 3. 2020.

 

Vsi delodajalci, ki  niste oddali vloge za povračilo nadomestila plače na ZRSZ do 18.4. 2020 ali v 8 dneh od napotite delavcev na čakanje ali ugotovitve o odsotnosti delavcev zaradi višje sile, lahko na podlagi gornje novele ZIUZEOP-A upoštevajoč 52. člen to sedaj storite najkasneje do 9.5.2020. Ta možnost velja tudi za delavce, ki so bili doma od 13.3.20 dalje.

 

Enako možnost lahko izkoristite tudi tisti delodajalci, ki so vam bile vloge zavrnjene, ker niste imeli oddanih REK obrazcev ali ste bili davčni dolžniki.

 

Vloge za povračilo nadomestila plače lahko  vložite na portal za delodajalce pri ZRSZ  tudi vsi tisti delodajalci, ki doslej niste bili upravičeni, ker niste izpolnjevali pogojev glede upada prometa, a jih sedaj po ugodnejših kriterijih  izpolnjujete.

 

Novela ZIZUEOP-A po novem določa ugodnejše kriterije glede upravičenosti delodajalcev do povračila nadomestila plače.

 

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

 

Vsi tisti delodajalci, ki niso poslovali v celem letu 2019 oziroma 2020 bodo upravičeni do ukrepa povračila nadomestila plače, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

 

Tisti delodajalci, ki v letu 2019 niso poslovali, bodo upravičeni do ukrepa povračila nadomestila plače, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

 

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob predložitvi letnih poročil za leto 2020. V primeru, da ti ne bodo doseženi, bodo upravičenci morali prejeta sredstva vrniti.

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kaj prinaša nov odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah za podjetnike

 

Vlada RS je 29. marca sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasne prebivališča, razen če odlok ne določa drugače. Odlok  je stopil v veljavo 30. marca ob 0:00.

 

Kaj to pomeni za vse tiste podjetnike, ki še vedno opravljajo svoje dejavnosti in za njihove zaposlene? Ali jim bo omogočen  prihod na delo, čeprav prihajajo iz različnih občin ali opravljanje dejavnosti v drugi občini?

 

Seveda. Odlok omogoča izjeme, v katerih se je posameznikom DOVOLJENO gibati, dostopati in zadrževati na javnem kraju, pod pogojem, da OHRANJAJO VARNO RAZDALJO, med katerimi sta tudi:

 

 • Prihod in odhod na delo ter izvajanje nalog in
 • Opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti

 

Odlok dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju v okviru v okviru izjem in izpolnjevanja navedenih pogojev tudi skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

 

Na tem mestu opozarjamo, da lahko župani za območja posameznih lokalnih skupnosti s sklepom določijo način, pogoje dostopa ali prepoved dostop na določene javne kraje in površine v občini. Odloki županov morajo biti javno objavljeni.

 

Zato podjetniki in zaposleni POZOR, preden se odpravite na pot, preverite, ali obstajajo za posamezno občino posebni pogoji ali režim dostopa.

 

Hkrati pa vas opozarjamo, da morate poleg ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezno nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta ter zaščitne rokavice.

 

Poleg zgoraj navedenih izjem, pa se lahko posamezniki gibajo, dostopajo in zadržujejo na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb  tudi v naslednjih primerih:

 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege  družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

 

Posamezniki se lahko gibajo, dostopajo in se zadržujejo  ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, tudi za naslednje potrebe:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

 

vendar  le pod pogojem, da storitve NISO zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar LE do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

V vseh primerih pa ne pozabite na ohranjanje varne razdalje, ustrezno zaščitno opremo in preverite morebitne režime gibanja v posameznih občinah.

 

V nasprotnem primeru vas lahko doletijo globe za samostojne podjetnike do 50.000 evrov, za podjetja do 100.000 evrov ter za odgovorne osebe in  posameznike do  4.000 evrov!

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za samozaposlene v času izrednih razmer zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Ali ste samozaposleni upravičeni do denarnega nadomestila za samozaposlene?

 

Z uveljavitvijo ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19 so bili mnogi samostojni podjetniki prisiljeni prenehati opravljati svojo dejavnost skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Kljub temu, da je Vlada RS sprejela že kar nekaj ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, pa za mnoge samostojne podjetnike ustavitev vsakršnega vira prihodkov pomeni konec opravljanja dejavnosti in zaprtje opravljanja samostojne dejavnosti.

 

Samostojni podjetniki se sedaj sprašujejo ali bodo upravičeni do denarnega nadomestila v primeru zaprtja samostojnega podjetnika.

Zakon o urejanju trga dela  določa, da samostojni podjetniki ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, razen odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.

 

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato bodo samostojni podjetniki lahko uveljavili pravico do denarnega nadomestila.

 

Pri tem pa opozarjamo, da se lahko denarno nadomestilo lahko prizna  tistim podjetnikom, ki so prenehali opravljati dejavnost zaradi pandemije nalezljive bolezni COVID-19, pod pogojem, da imajo vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane obvezne prispevke za socialno varnost.

 

Podatke o plačanih prispevkih pridobiva ZZZS neposredno od pristojnega finančnega urada, kar podaljšuje postopek izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

 

Več o postopku in rokih vložitve vloge za pridobitev pravice do denarnega nadomestila si lahko preberete na spletni strani ZZZS.

 

Evelin Krstič Lukek, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kaj prinaša nov interventni zakon na področju plač in prispevkov samozaposlenim

 

Samozaposleni plačajte svoje davčne in nedavčne denarne obveznosti  najkasneje do 06.04.2020, če želite uveljavljati odlog prispevkov.

 

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki vsebuje ukrep odloga plačila prispevkov za samozaposlene. Interventni zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.
Do odloga so upravičeni samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona (to je 29. marca 2020)  opravljajo katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje in nimajo nobenih drugih zaposlenih.

 

S tem zakonom bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

 

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Upravičenci bodo lahko odložene prispevke plačali v enkratnem znesku ali obročno. Za plačilo odloženih prispevkov do 31.03.2022 zamudne obresti ne bodo tekle.

 

Kdo ne bo upravičen do odloga prispevkov?  Državni zbor je s tem interventnim zakonom  iz zgoraj navedenega odloga plačila prispevkov izključil vse samozaposlene, ki ne bodo izpolnjevali posebnih pogojev za odlog plačila prispevkov.

 

Do odloga prispevkov tako ne bodo upravičeni:

 • upravičenci, ki na dan uveljavitve tega interventnega zakona niso vpisani v poslovni register ali drug register oziroma evidenco, ki se zahteva za določeno dejavnost,
 • upravičenci, ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28.02.2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti niso poravnali do 06.04.2020,
 • upravičenci, ki so do dneva uveljavitve tega interventnega zakona začeli s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

Vsem samozaposlenim, ki nameravajo vložiti vloge za odlog prispevkov predlagamo, da poravnajo vse svoje davčne in denarne nedavčne obveznosti, ki na dan 28.02.2020 znašajo 50 eurov in več, da jih poravnajo najkasneje do 06.04.2020, saj v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do odloga plačila prispevkov.

 

Nikolaja Škrjanec, podjetniška svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Sodobni pristopi tako v podjetništvu kot na vseh drugih življenjskih področjih postavljajo v ospredje nove vrste inteligenc; kot sta denimo čustvena ali socialna. Vse več podjetnikov spoznava, da lahko s pomočjo tovrstnih navidezno »neoprijemljivih« znanj napredujejo v vseh pogledih.

 

Eden takih pristopov je denimo SDI (Strength Deployment Inventory), pri kateri ugotavljamo, katere vrednote so tiste, ki nas resnično vodijo. Te so primarne oziroma zamaskirane, a so naše prvobitne; kasneje smo jih prekrili z družbeno odgovornim ravnanjem. A v trenutkih, ko smo v popolnem stresu ali pa neverjetno evforični, pride na dan naš »pravi jaz«. Razvijalci SDI orodje opisujejo kot najboljše orodje za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah.

 

Zelo na kratko bi lahko rekli, da se ljudje delimo na rdeče, modre, zelene in hub.

 

Za prve je značilno, da bodo vse posvetili dosegi cilja. Po znamenitem ameriškem mislecu J. Pettersonu naj bi bili ti najboljši menedžerji, saj je za podjetje ključno, da doseže cilje, šele nato pride na vrsto vprašanje, kako.

 

Zeleni ljudje so misleci – analitiki, ki jih vodi pravičnost.

 

Modri pa so tisti, ki bodo vselej v ospredje postavljali odnose.

 

Hub; središčiniki pa so ljudje, ki imajo od vsakega nekaj in so običajno v središču pozornosti oziroma vezni člen med vsemi.

 

Potemtakem je dobro vedeti, kakšen barve so vaši sodelavci ali poslovni partnerji. Predpostavljati smemo, da bodo zeleni idealni za natančno pisarniško delo, za spopad z birokracijo, poročili in analitiko. Modri ljudje bodo znali najbolj obzirno odpuščati, rdeči pa popeljati podjetje v nove čase. Če boste prirejali novoletni sprejem ali odprtje podružnice, pa lahko vselej računate na »huba«.

 

Da pa boste lahko vedeli, kakšen barve ste vi ali drugi člani vašega tima, morate najprej opraviti test, katerega uporabo vodijo certificirani trenerji SDI.

 

 

Mellanie Grudniik, podjetniška svetovalka

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija