FURS odgovarja na najpogostejša vprašanja

Do odgovorov na najpogostejša vprašanja ki jih zastavljate FURS-u lahko pridete, če kliknete na to povezavo. (verzija 7.4.2020)

 

KAZALO VSEBINE:

 1. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 4
 2. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?. 4
 3. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?. 4
 4. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?. 4
 5. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati). 4
 6. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove? 4

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ. 4

 1. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA.. 5
 2. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?. 5
 3. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?. 5
 4. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo?. 6
 5. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?. 6
 6. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?. 6
 7. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije?. 6

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV.. 6

 1. Ali je možen odpis davkov?. 6
 2. Ali moram v času epidemije koronavirusa plačevati akontacijo davka?. 6
 3. Ali je možen odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?. 6
 4. Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19?. 7
 5. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost? 7
 6. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije?. 7
 7. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu in kakšna dokazila je treba predložiti?. 7
 8. Ali je v izredne razmere vključeno obdobje februar 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?. 7
 9. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu? 7
 10. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?. 7
 11. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika? 8
 12. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?. 8
 13. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?. 8
 14. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM 8
 15. Kdo je upravičen do odloga prispevkov za socialno varnost?. 8
 16. Ali je do odloga prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?. 8
 17. Za katero obdobje je možen odlog prispevkov in za koliko časa?. 8
 18. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? 8
 19. Katere prispevke je možno odložiti?. 8
 20. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?. 9
 21. Ali moram vložiti kakšno vlogo za odlog plačila prispevkov?. 9
 22. Ali v času odloga plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?. 9
 23. Ali bom upravičen do odloga prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?. 9
 24. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega odloga prispevkov?. 9
 25. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?. 9
 26. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?. 9
 27. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?. 9
 28. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?. 9
 29. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?. 9
 30. Kje je objavljena izjava za OPROSTITEV plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka? 10
 31. Kaj če v izjavi navedem neresnične podatke?. 10
 32. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE. 10
 33. Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?. 10
 34. Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?. 10
 35. Kaj moram storiti, da pridem do mesečnega temeljnega dohodka?. 10
 36. Kdaj bom prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka?. 11
 37. Kakšni so kriteriji za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka?. 11
 38. Ali bom moral mesečni temeljni dohodek vračati?. 11
 39. INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ ZA ZAPOSLENE. 11

VI-a. UKREP DELNE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV OD PLAČE ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE. 12

 1. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?. 12
 2. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev?. 12
 3. Kako uveljavljam oprostitev plačila prispevkov?. 12

VI-b. IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA.. 12

 1. Kakšna je obdavčitev kriznega dodatka?. 12
 2. Kateri delodajalci lahko izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen?. 12
 3. Kako se poroča na REK obrazcu o izplačilu kriznega dodatka?. 12

VII. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITVE PRISPEVKOV OD NADOMESTILA PLAČE  12

 1. Kako uveljavljam pravico do povračila nadomestila plače?. 13
 2. Kako se pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila plače preverja kriterij, da ima delodajalec predložene vse REK obrazce za zadnjih 5 let?. 13
 3. Ali lahko uveljavljam oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač?. 13
 4. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?. 13
 5. Kaj če delodajalec napačno oceni upad prihodkov?. 13
 6. Kako se odda REK obrazec pri uveljavljanju tega ukrepa?. 13
 7. Kako se predloži REK obrazec, če v posameznem mesecu delavec del obdobja dela, del obdobja pa je na čakanju?. 14
 8. Kako se obračunajo prispevki od nadomestila plače?. 14

VIII. LETNA ODMERA DOHODNINE. 14

 1. Ali je zaradi pandemije koronavirusa kakšna sprememba glede letne odmere dohodnine?. 14
 2. Kakšna bo sprememba v zvezi z letno odmero dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci)? 15
 3. Ali fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (t.i. normiranci) prejmejo svoj informativni izračun dohodnine?. 15
 4. TEK ROKOV ZA OPRAVLJANJE PROCESNIH DEJANJ ZAVEZANCEV.. 15
 5. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.?. 15
 6. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)?. 16
 7. Zaradi epidemije koronavirusa ne morem oddati davčne napovedi. Ali jo lahko oddam po prenehanju epidemije?. 16
 8. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)?. 16
 9. Ali mi bo zaradi epidemije koronavirusa kasneje odmerjen davek (npr. na promet nepremičnin ali davek na motorna vozila)?. 16