Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Javni poziv  COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad

 

 

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 3.7.2020 v UL RS 93/2020 objavil  Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme:

 

 

Namen, cilj in predmet javnega poziva


Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine  k nakupu zaščitne opreme.

 

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

 

Ciljne skupine

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

 

Višina sredstev

 

Višina sredstev za leto 2020 znaša 10.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in sicer:

 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – EU – COVID – 19 v višini 3.360.750,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V- SLO – COVID – 19 v višini 1.120.250,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – EU – COVID -19 v višini 3.863.300,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z- SLO – COVID – 19 v višini 1.655.700,00 EUR.

 

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projekta je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

 

Splošni pogoji za kandidiranje so:

 

 1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva
 2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.
 3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge)
 4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge);
 5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oz. ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
 6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
 8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
 9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
 • ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
 • primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
 • predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
 • kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
 • kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 1. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
 2. Prijavitelj istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni uveljavljal oz. ni prejel sofinanciranja iz drugih nepovratnih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

 

Posebni pogoji za prijavitelje

 

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež ali poslovno enoto. Sedež ali poslovna enota mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do izplačila ni dovoljena.

 

V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.

 

Upravičeni stroški

 

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

 

zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos

zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos

zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos

razkužila – največ do 20 EUR na liter

termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

 

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.

 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

 

DDV ni upravičen strošek.

 

Roki in način prijave na javni poziv

 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.

 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.

 

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://www.podjetniskisklad.si/.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.

 


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija