Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.10.2021 v Uradnem listu RS, št. 162/2021 objavil Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Minimalna višina subvencije: 1.000,00 €

Maksimalna višina subvencije: 2.500,00 €

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Rok za oddajo vloge:  skrajni rok 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Upravičeni stroški: Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca)

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem:

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 2023.

Več o javnem pozivu in prijavni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. skrajni rok za oddajo vloge je 31. 03. 2023.

Vlogo na javni razpis je potrebno oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija