Kaj prinaša ZIUZEOP-A za samostojne podjetnike in družbenike poslovodne osebe?

 

28.4.2020 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma 7.5.2020.

 

1. Razširja se krog upravičencev (samozaposleni,  kmetje, družbeniki poslovodne osebe, verski uslužbenci). Do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičeni tudi družbeniki poslovodne osebe (zavar. podlaga 040) v zavodih in zadrugah.

 

status temeljni dohodek oprostitev prispevkov
polno zavarovan, ki ne zaposluje DA DA
polno zavarovan, ki zaposluje DA DA
delno zavarovan
– delni upokojenec DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– delno zaposlen DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– starševsko varstvo DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– popoldanski s.p. NE NE
* novela ZIUZEOP-A

 

2. Višina temeljnega dohodka:  350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj za polno zavarovane osebe preko dejavnosti. Delno zavarovani preko dejavnosti prejmejo dohodek v sorazmerni višini, glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec, upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje. Če bodo ukrepi podaljšani, se temeljni dohodek izplača tudi za junij 2020.

 

3. Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti na dan vložitve vloge

 

4. Način uveljavljanja temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov: elektronsko oddana izjava na FURS. Izjava je od 14.4.2020 dalje dostopna na eDavkih in se javno objavi na spletnih straneh FURS.

 

5. Rok za predložitev izjave

TD za mesec predložitev izjave nakazilo
marec do 18.4.2020 25.4.2020
april 19.04.2020 – 30.04.2020 10.5.2020
maj 01.05.2020 – 31.05.2020 10.6.2020
junij 01.06.2020 – 30.06.2020 10.7.2020
* le v primeru podaljšanja ukrepov

 

Za pridobitev TD je potrebno izjavo predložiti najkasneje do 31.5.2020.

 

oprostitev prispevkov za mesec predložitev izjave podaljšan rok po ZIUZEOP-A
marec do 30.4.2020 oz. v 8 dneh od uveljavitve zakona
april do 30.4.2020 oz. v 8 dneh od uveljavitve zakona
maj do 31.5.2020
junij do 30.6.2020
* le v primeru podaljšanja ukrepov

 

 

6. Vračilo temeljnega dohodka in plačilo oproščenih prispevkov: 

* Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

* Če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, morajo upravičenci o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

 

Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS