Kako lahko poslujejo cvetličarne v prihajajočih prazničnih dneh?

Najbolj pogosto vprašanje zadnjih dni se je nanašalo na dilemo, kdo bo lahko v prihajajočih prazničnih dneh (nedelja in praznik ter dela prost dan) lahko delal v cvetličarni, nekaj vprašanj pa se je nanašalo tudi glede dela na stojnicah.

 

  1. Delo v cvetličarni:

Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, toda v nadaljnjih dveh odstavkih dopušča določene izjeme od tega pravila.

  • izjemoma možna določitev obratovalnega časa tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, toda le pri prodajalni s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, in ob nadaljnjem pogoju, če delo v svojih prodajalnah opravlja: samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik (opomba DB: to je direktor) oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Lahko pa tudi sočasno opravlja dijak, študent, upokojenec (pod katerimi pogoji preverite tukaj). Delo družinskih članov ni dovoljeno – nikjer pa ni najti zakonske prepovedi, da ne bi smelo biti v podjetju več prokuristov. 

 

  1. Cvetličarna na posebnih lokacijah:

Če je cvetličarna s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov locirana v okviru zaključenih območij na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah, se obratovalni čas lahko določi brez zgoraj omenjenih zakonskih omejitev. Seveda pa veljajo omejitve – preverite jih tukaj.

 

  1. Delo na premičnih stojnicah:

Prodajo na premičnih stojnicah ZT-1 opredeljuje kot prodajo blaga zunaj prodajaln in v to skupino spada tudi prodaja s potujočo prodajalno, s prodajnim avtomatom in na tržnici. Skladno s 6. členom ZT mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, na katerem se blago prodaja.

Razen nekaj izjem za varovane kategorije zaposlenih, naštete v 41. členu  KP DTS, lahko delo tako ob nedeljah kot ob z zakonom določenih dela prostih dnevih opravljajo poleg nosilcev dejavnosti in njihovih družinskih članov tudi zaposleni, prav tako pa je dopustno tudi »študentsko delo in delo upokojencev po »upokojenski pogodbi, pri čemer se ne zahteva, da je s temi osebami v delovnem procesu sočasno prisoten tudi nosilec trgovinske dejavnosti.

Daljšo pravno razlago najdete na strani OZS. Vir besedila OZS.