Najava razpisa ASI 2021 – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih- predvidena objava 16.04.2021

Najava razpisa ASI  2021– nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Predvidoma ta petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Prihajajoči razpis  ASI 2021 prinaša kar nekaj novosti:

 • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
 • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in
 • omogočena bo  oddaja vloge preko ePortala.

ROK ZA ODDAJO VLOGE:

Vlogo bo možno oddati od 19.4. od 8. ure do 23. 4. 2021 do vključno 16. ure, a svetujemo, da s prijavo ne odlašate, saj izkušnje kažejo, da sredstva poidejo še pred potekom roka za prijavo!

Za oddajo e-vloge  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo  zakonitega zastopnika.

V kolikor ga še nimate, ne skrbite, saj je še vedno mogoča oddaja vloge v fizični obliki po pošti.

Cilji javne razpisa ASI 2021:

 • podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
 • krepitev kompetenc starejših zaposlenih, zlasti s področja digitalizacije
 • večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti

Ciljna skupinaPODJETJA registrirana po ZGD in ZADRUGE registrirane po ZZad in njihovi zaposleni, stari 50 let in več na dan objave JR ASI 2021 (predvidoma 16.04.2021).

Skupni znesek: 4.7 mio EUR

Aktivnosti v okviru JR se bodo izvajale v dveh kohezijskih regijah:

KRVS:  do 60% vseh sredstev

KRZS: DO 40% vseh sredstev

Sofinancirane so aktivnosti:

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih glede na št. Zaposlenih

Sofinanciranje od 1.000 do 2.000 EUR.

Do sredstev SKLOPA A so upravičena podjetja, ki imajo 10 ali več zaposlenih

SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih z naslednjimi aktivnostmi:

 • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih- NOPR (aktivnost ni sofinancirana)
 • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene
 • B3 usposabljanje na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja)
 • B4 digitalne kompetence

Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR (v okviru omejitve glede na velikost podjetja). Upravičen strošek usposabljanja na posameznega zaposlenega je 30 EUR/uro/osebo.

Najvišji zneski sofinanciranja so odvisni od velikosti podjetja samo glede števila zaposlenih

Velikost podjetja vlagatelja                                                       Najvišji znesek sofinanciranja v EUR 

 

  SKLOP A SKLOP B
Veliko podjetje 2.000,00 50.400,00
Srednje podjetje 1.500,00 37.800,00
Malo podjetje 1.000,00 18.000,00
Mikro podjetje / 5.400,00

 

 

 

Ključni poudarki razpisa

Rok za oddajo od objave razpisa BO razmeroma kratek,  zato se je potrebno že pred objavo dobro pripraviti, predvsem pa premisliti katere starejše zaposlene boste vključili v projekt.  Te boste morali o vključitvi tudi seznaniti in pridobiti njihovo soglasje za sodelovanje, resničnost česar boste morali z izjavo tudi potrditi.

Kdo se lahko priajvi na JR ASI 2021:

 • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;
 • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;
 • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
 • V vlogi bo potrebno navesti osebne podatke treh v organizaciji zaposlenih starejših zaposlenih, zato vam svetujemo, da pravočasno uredite formalnosti, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov in soglasij v primeru posredovanja podatkov;
 • Po mesecu dni od podpisa medsebojne pogodbe v primeru izbora, bo moralo podjetje obvezno oddati točen seznam vseh tistih, ki jih namerava vključiti v usposabljanja. Njihovo število boste navedli tudi v vlogi (vključitev starejših žensk prinese dodatne točke). Dobro premislite, koga boste vključili v projekt in kakšno število zaposlenih, ki jih boste vključili, boste navedli v vlogi, predvsem pa, da so izbrani za izobraževanje seznanjeni z vključitvijo v projekt in se z njo strinjajo ter bodo pri tem sodelovali;
 • Dodatne točke pri merilih bodo prejela podjetja, ki delujejo v glavnih dejavnostih: E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36, 37, 38, 39) ali J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63), saj statistični podatki kažejo najnižjo vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi prav v teh dejavnostih, ki so za gospodarstvo z vidika pospeševanja digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, prednostne z vidika razvoja.