Velike novosti na trgu najemniških stanovanj

Velike novosti na trgu najemniških stanovanj

 

 Državni zbor je z 52 glasovi za  sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki vključuje ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj. Spremembe se dotikajo predvsem področja ureditve določenih predhodno prezrtih vidikov stanovanjske politike. Še posebej je obravnavana tematika dostopa do najemniških stanovanj, varovanja in povečanja stanovanjskega proračuna in pristojnosti stanovanjske inšpekcije. Zakon je na novo uredil vprašanje odpovedi najemne pogodbe za stanovanja in izročitev stanovanj lastniku po poteku odpovednega roka – skrajšan postopek.

Sprejeta je bila tudi uskladitev višine neprofitnih najemnin in hkrati prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine, za socialno šibkejše. Prav tako bodo morale občine zemljišča, ki so namenjena za gradnjo večstanovanjskih stavb, najprej ponuditi v prodajo Stanovanjskemu skladu RS. Ukrep bo pripomogel k izboljšanju stanovanjske politike.

Prav tako se ustanavlja javna najemniška služba, ki bo imela vlogo posrednika in upravitelja najemnih stanovanj. Nosilec izvajanja javnega najema stanovanj bo Stanovanjski sklad RS. Sklad bo ob določeni povrnitvi stroškov s strani države najemal stanovanja na trgu in jih oddajal upravičencem v podnajem po neprofitni najemnini  za določen čas (minimalno za 3 leta).

Novela posega tudi v področje sklepanja poslovnih najemov, ki ga ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Od 19. junija 2021 dalje se ZPSPP uporablja samo še za najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo (torej pred 19. junija 2021). Po dotičnem datumu se bodo pri sklepanju novih najemnih pogodb za poslovne prostore upoštevale predvsem določbe Obligacijskega zakonika.

Republiški stanovanjski sklad bo do leta 2023 zagotovil skoraj 2400 novih stanovanj, s spremembo zakona se bo to število še povečalo. RS ocenjuje, da bo Slovenija do leta 2025 pridobila okvirno 2000 novih najemnih stanovanj.

 

Karolina Kalan, podjetniška svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija