Novice

PRIJAVA ŠKODE PO NEURJU- ROK ZA PRIJAVO ogleda škode do 14.8.2020

Spoštovani člani,

Vsi, ki se utrpeli škodo ob neurju, ki je v Domžalah divjalo dne 29.07.2020, lahko oddate vlogo za prijavo škode.

Obrazec za prijavo škode je objavljen TUKAJ.
vaša Obrtna zbornica Domžale

 

Na podlagi 52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A lahko  do 9.5.2020 oddate   vloge  na ZRSZ za povračilo nadomestila plače :

 

 •  ZAMUDNIKI, to ste vsi delodajalci, ki vloge niste oddali do 18.4.20 za delavce od 13.3. dalje ali v roku 8 dni od napotitve delavcev na čakanje in vam je bila vloga zavržena

 

 • VSI, KI VLOGE DOSLEJ NISTE ODDALI, KER STE MENILI, DA NE IZPOLNJUJETE KRITERIJEV, po novih kriterijih (-10% upad v letu 2020 napram letu 2019) pa jih boste

 

 • VSI DELODAJALCI, KI SO VAM BILE VLOGE ZAVRNJENE, ker niste imeli oddanih REKov, ste bili davčni dolžnik .  Tu se še čaka odgovor, ali je možno vložiti vloge, odgovor se še čaka. Iz previdnosti in glede na kratek rok, svetujemo, da ponovno vložite, saj nimate kaj izgubiti.

 

Pri tem  morate poleg siceršnjih kriterijev izpolnjevati kriterij upada vsaj -10%  prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 skladno z določili  ZIUZEOP-A.

 

Ponovno opozarjamo, čas za vložitev vlog na ZRSZ za povračilo nadomestila  za delavce na čakanju tudi od 13.3. dalje lahko vložite LE do 9.5.2020!

 

28.4.2020 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma 7.5.2020.

 

1. Razširja se krog upravičencev (samozaposleni,  kmetje, družbeniki poslovodne osebe, verski uslužbenci). Do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičeni tudi družbeniki poslovodne osebe (zavar. podlaga 040) v zavodih in zadrugah.

 

status temeljni dohodek oprostitev prispevkov
polno zavarovan, ki ne zaposluje DA DA
polno zavarovan, ki zaposluje DA DA
delno zavarovan
– delni upokojenec DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– delno zaposlen DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– starševsko varstvo DA (sorazmerno) DA (sorazmerno)
– popoldanski s.p. NE NE
* novela ZIUZEOP-A

 

2. Višina temeljnega dohodka:  350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj za polno zavarovane osebe preko dejavnosti. Delno zavarovani preko dejavnosti prejmejo dohodek v sorazmerni višini, glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec, upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje. Če bodo ukrepi podaljšani, se temeljni dohodek izplača tudi za junij 2020.

 

3. Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti na dan vložitve vloge

 

4. Način uveljavljanja temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov: elektronsko oddana izjava na FURS. Izjava je od 14.4.2020 dalje dostopna na eDavkih in se javno objavi na spletnih straneh FURS.

 

5. Rok za predložitev izjave

TD za mesec predložitev izjave nakazilo
marec do 18.4.2020 25.4.2020
april 19.04.2020 – 30.04.2020 10.5.2020
maj 01.05.2020 – 31.05.2020 10.6.2020
junij 01.06.2020 – 30.06.2020 10.7.2020
* le v primeru podaljšanja ukrepov

 

Za pridobitev TD je potrebno izjavo predložiti najkasneje do 31.5.2020.

 

oprostitev prispevkov za mesec predložitev izjave podaljšan rok po ZIUZEOP-A
marec do 30.4.2020 oz. v 8 dneh od uveljavitve zakona
april do 30.4.2020 oz. v 8 dneh od uveljavitve zakona
maj do 31.5.2020
junij do 30.6.2020
* le v primeru podaljšanja ukrepov

 

 

6. Vračilo temeljnega dohodka in plačilo oproščenih prispevkov: 

* Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

* Če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, morajo upravičenci o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

 

Vir: Jasmina Malnar Molek, OZS

30.4.2020

 

Državni zbor je v torek 28. 4. sprejel popravke ZIUZEOP (ZIUZEOP-A). Spreminjajo se predvsem pogoji za upravičence do povračila nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo ali opravičeno odsotni zaradi višje sile in razširja se krog upravičenih delodajalcev.

 

Povzemam ključne spremembe:

 

I. Povračilo nadomestila plače  za čas čakanja na delo ali opravičene odsotnosti zaradi višje sile

 

1. Do ukrepa bodo upravičeni tudi delodajalci iz skupine K po SKD, vendar le tisti, ki imajo do 10 zaposlenih na dan 13. 3. 2020, tuja diplomatska predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v RS in humanitarne in invalidske organizacije.

2. Do ukrepa bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

3. Ti prihodki so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

4.  Delavec ima v času čakanja na delo pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do 7 dni v tekočem mesecu. Brisali so besedo “zaporednih”. Kaj točno bo to v praksi pomenilo, čakamo pojasnila MDDSZ.

5. V času trajanja ukrepov (13. 3.  – 31. 5./30.6.) velja za vse delavce, ki so na čakanju na delo ali opravičeno odsotni zaradi višje sile, da mora njihovo nadomestilo plače znašati 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 in ne manj kot znaša minimalna plača. Tudi če delodajalci ne bodo uveljavljali ukrepov.

6. Postopki na ZRSZ začeti po ZIUZEOP se dokončajo po ZIUZEOP, razen, če bi bilo dokončanje postopka po ZIUZEOP-A za delodajalca ugodneje. Za ugodnejšo se šteje tista, katere uresničitev ne bi imela za posledico postopka vračila državne pomoči.

7. Delodajalec, ki vloge po ZIUZEOP ni predložil pravočasno, jo lahko vloži v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A.

Več o tem si preberite tukaj.

 

II. Krizni dodatek in oprostitev plačila PIZ

1. Krizni dodatek se izplača delavcu ob plači.

2. Če delavec dela s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov (67. člen ZDR-1) ima pravico do kriznega dodatka v višini, kot če bi delal polni delovni čas.

3. Delavcu pripada krizni dodatek tudi za prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Dodatek pa mu ne pripada za druge odsotnosti z dela.

4. Zaradi spremembe 99. člena je oprostitev plačila PIZ avtomatizem in ni izbira delodajalca. Delodajalec namreč lahko kljub temu, da ne bo plačal prispevkov za PIZ v letu in za leto 2020 deli dobiček, izplačuje nagrade poslovodstvu, izplačuje del plače za poslovno uspešnost, kupuje lastne deleže in delnice.

5. Do ukrepa so upravičeni tudi delodajalci K po SKD, če zaposlujejo do 10 delavcev na dan 13. 3. 2020. Niso pa upravičena tuja diplomatska predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v RS.

6. Vsem delavcem, zaposlenim v invalidskih podjetjih in zaposlenitvenih centrih pripada krizni dodatek. delodajalcu bo znesek za invalida povrnil JŠRIPS, za druge delavce pa je strošek delodajalca (zagotovijo jih iz naslova oprostitev in olajšav, ki jih imajo).

 

III. Plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje

Delodajalci, ki so zavezanci za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje, so za delavce, ki so na čakanju na delo in za tiste, ki delajo, oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo oziroma od nadomestila plače od 13. 3.  – 31. 5. 2020.

 

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

30.4.2020

 

Tisti, ki ste z oddajo vloge na ZRSZ za povračilo nadomestila plače zamudili (ker je niste oddali do 18. 4. ali v 8 dneh od napotitve delavcev na čakanje) ali je niste oddali, ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, jo lahko ddate še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A. Tudi za delavce, ki so bili doma od 13. 3. dalje. To določa 51. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A.

 

Po ZIUZEOP-A so do povračila nadomestila plače in oprostitve plačila prispevkov za socilano varnost upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

 

Samo ta kriterij bo veljal za vse vloge, ki bodo na ZRSZ vložene od uveljavitve ZIUZEOP-A dalje.

 

Vloge, ki pa so bile na ZRSZ vložene do sedaj in bodo vložene do uveljavitve ZIUZEOP-A, pa se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 % v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem polletju 2020/2019), RAZEN, če je kriterij po ZIUZEOP (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši. Če ne veste, kateri izmed teh dveh kriterijev bo za vas ugodnejši ali ste prepričani, da bo ugodnejši po ZIUZEOP, morate vlogo na ZRSZ vložiti nujno do trenutka uveljavitve ZIUZEOP-A.

 

Zamudniki pa jo boste lahko vložili le po kriterijih ZIUZEOP-A v 8 dneh od njegove uveljavitve!

 

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik , OZS

29.4.2020

Vlada RS je včeraj 28.4. na dopisni seji sprejela, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila (tudi pekarne in mesnice) lahko v nedeljo 3.maja 2020 odprte od 8.00 do 13.00 ure.

 

Informacija je na tej spletni povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-28-30-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ :

 

Kljub temu da so prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, se z namenom preprečevanja gneče v prodajalnah v času pred in po prvomajskih praznikih določi, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lahko v nedeljo, dne 3. maja 2020, odprte od 8.00 do 13.00 ure. V dneh pred in po prazniku (30. aprila in 4. maja) se pričakuje povečan obisk. 

 

Iz navedenega sestavka ni možno sklepati, da so prodajalne lahko odprte v petek in soboto 1. in 2.4, temveč le v nedeljo 3.maja od 8.00 do 13.00 ure.

29.4.2020

Včeraj, 28.4.2020, je Vlada sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 59 z dne 28.4.2020. Z namenom postopnega sproščanja ukrepov se od 4.5.2020 dovoli za potrošnike tudi:

 • strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov

 

Od 4.5.2020 se skladno z Odlokom za potrošnike lahko odprejo tudi Frizerski in kozmetični saloni.

 

Danes so na spletni strani NIJZ objavili HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OPRAVLANJE FRIZERSKIH STORITEV MED EPIDEMIJO COVID-19.

 

Spletna povezava: Higienska priporočila za opravljanje frizerskih storitev med epidemijo COVID-19.

 

V nadaljevanju pa le nekaj poudarkov za frizerske salone:

 • Priporočamo, da na vidnem mestu v salonu izobesite navodila za pravilno ravnanje zaposlenih (umivanje rok, higiena kašlja, pravilno nošenje mask).

 

Na naslednji povezavi NIJZ so na enem mestu zbrana gradiva (plakati, letaki in video vsebine) za splošno in strokovno javnost. Dokumenti so v obliki PDF in jih lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje v vašem okolju.

 

 

 • Izvajanje storitev, kot je npr. oblikovanje obrvi, barvanje trepalnic, urejanje brade, zaenkrat odsvetujemo
 • Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni morajo še posebej pozorno upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno zaščititi. Dokler epidemija ne izzveni, tem osebam obisk frizerskega salona odsvetujemo.
 • Zaradi dinamičnega procesa dela naj bo razdalja med delovnimi pari (od enega para frizer – stranka do drugega para) vsaj 2 metra. Med stranko in frizerjem pa 1 meter oz. največja možna razdalja, ki jo narava dela dopušča.
 • V čakalnici ni čakajočih, izjema je spremljevalec otroka ali invalida.
 • Časopisov, revij, igrač NI na razpolago.
 • Vse frizerske storitve se izvajajo po obveznem predhodnem pranju las s šamponom v frizerskem salonu (o tem frizer stranko seznani že pridogovoru za termin). Poleg tega je zaželeno, da si stranka že sama doma opere lase s šamponom.
 • Stranke naj nosijo maske!
 • Zaposleni nosijo masko in vizir.
 • Masko naj zamenjana 2 do 3 ure oz. prej, če se zmoči. Vizir za pred delom z naslednjo stranko obriše z alkoholnim razkužilom.
 • Po vsaki stranki očistimo in razkužimo odlagalne površine za delovne pripomočke in naslonjala stola za glavo in za roke ter površine, kamor stranka odloži svojo torbo. V primeru stolov iz tkanine, ki jih je težje razkužiti, naj se uporabi polivinilna prevleka za enkratno uporabo.
 • Držalo in gumbe fena po vsaki stranki obrišemo z razkužilom. Zaradi nevarnosti električnega udara fena z razkužilom ne škropimo (sprejamo).

 

DODATNO IZ SPLOŠNIH NAVODIL

 • Pred vhodom morate namestiti razkuževalnike in tudi  v notranjosti
 • Predlagamo napis na vratih, da je za stranke obvezna uporaba zaščitne maske in Obvezno razkuževanje rok ob vhodu, pri čemer mora razkužila zagotoviti ponudnik storitev.
  Vstop strank je možen le z ustrezno zaščito ustnega in nosnega predela oziroma masko!

 

 

SPLOŠNA NAVODILA MZ IN NIJZ, ki so objavljena na povezavi:

»Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije.

 1. V prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave osebe, kar velja tako za zaposlene kot za stranke.
 2. Stranke morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene, da v primeru bolezenskih znakov ne smejo dostopati do storitvene dejavnost. Stranke morajo tudi biti obveščene o ravnanju ob prisotnosti tudi najmanjših bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal.
 3. Pred vstopom v prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine, je za stranke obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok. Pravilen postopek namestitve in odstranjevanja zaščitne maske je prikazan v videoposnetku na naslednji povezavi in objavljen na spletni strani NIJZ: https://www.kclj.si/index.php?dir=/strokovna_javnost/sredisce_znanj&id=5190
 4. Zaposleni morajo upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:
 • ob prihodu nimajo povišane telesne temperature,
 • v zadnjih (7-14) dneh niso bili v kontaktu s COVID-19 + osebo oziroma osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo,
 • ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov za nalezljivo bolezen takoj po telefonu obvestijo delodajalca,
 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok, po potrebi tudi razkuževanje rok, in higieno kašlja,
 • pri delu s strankami nosijo zaščitno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo sicer pri rednem delu,
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal,
 • varno ravnajo s hrano.
 1. Delodajalec po deloviščih za vsak delovni dan vodi evidenco o preverjanju upoštevanja priporočil in zdravstvenega stanja zaposlenih.
 2. Delodajalci naj ravnajo skladno z dobro higiensko prakso in že uveljavljenimi standardi, ki veljajo za njihovo področje dela   (higiena rok in kašlja, dosledno nošenje zaščitne maske in vzdrževanje razdalje vsaj 1,5 -2 metra ter izogibanje ne-nujnim tesnim stikom z ljudmi).

Navodila vključujejo naslednje zahteve:

 • Zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko
 • Redno in učinkovito prezračevanje prostorov
 • Razdalja med čakajočimi na blagajni je najmanj 2 metra
 • Med čakajočimi strankami pred prostori, kjer se izvajajo servisne storitve, ter druge servisne dejavnosti in pred živilskimi, gradbenimi in tehničnimi trgovinami se upošteva razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami.
 • Redno razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev
 • Namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objekta/trgovin
 1. Zagotoviti je potrebno vse pogoje, da se izogne neposrednemu stiku med osebami, in sicer:
 • omejitev števila hkrati prisotnih strank v prostoru, skladno s Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2;
 • organizacija dela v turnusu, tako, da je hkrati prisotnih le toliko delavcev, kot je nujno potrebno oziroma je organizacija posameznih postopkov prilagojena, skladno s priporočili, ki jih izda pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela;
 • sprejemanje natančnih predhodnih naročil po telefonu tako, da je ob prihodu stranke neposreden stik stranke in zaposlenega praktično nepotreben
 • spodbujamo delo od doma, kjer je to le mogoče in uporabo sodobnih IT orodij za zmanjšanje stikov med strankami in zaposlenimi
 1. V vseh prostorih, kjer se izvajajo servisne storitve in druge storitvene dejavnosti in v živilskih, gradbenih in tehničnih trgovinah se izvaja poostrena skrb za vzdrževanje čistoče v prostoru in smiselna uporaba navodil za čiščenje in razkuževanje. V prostorih se zagotavlja redno in temeljito zračenje večkrat na dan.
 2. Priporoča se brezstični način plačevanja, v primeru reševanja administrativnih zadev (npr. urejanje obročnega plačevanja) pa upoštevanje splošnih higienskih načel.
 3. Predmeti, ki se jih po zaključku del izroči stranki, morajo biti ustrezno očiščeni oziroma razkuženi.

 

 Podrobnejša navodila za prodajalne in storitve so dostopna na spletni strani NIJZ